Međusobno ispunjenje ugovora i kontrole pristupa


Poslednja promena: 7.7.2021

U koju svrhu se obrađuju vaši podaci o ličnosti?

CA Immo obrađuje vaše podatke o ličnosti u svrhu međusobnog ispunjenja ugovora, što znači za odvijanje kupovina i prodaje nekretnina, izdavanje nekretnina, održavanje objekata, procenu nekretnina, kao i u svrhu obrazloženja, ispunjenja i okončanja ostalih naloga koje je dodelila CA Immo, za prihvatanje usluga koje ste izvršili, ali i za fakturisanje, za poslovno knjigovodstvo i arhiviranje, kao i za poslovni odnos između vas i CA Immo bitnih pratećih procesa, kao na primer, provera boniteta, naknadno popravljanje izvršene usluge ili prateće mere zastarevanja.

Poreklo podataka

Pored podataka direktno dobijenih od vas, CA Immo obrađuje i podatke o ličnosti iz drugih izvora:

CA Immo obrađuje podatke o ličnosti koje dobija iz izvora sa javnim pristupom (npr. privredni registar, katastar, internet) ili agencije za bonitet, agenti za nekretnine ili od vaših menadžera imovine. U okviru realizacije projekta (izdavanja sa ili bez fit-out-a, realizacija projekta nekretnine, kupovina i prodaja nekretnina) CA Immo obrađuje i podatke koje, u okviru ovih projekata, dobije od drugih klijenata (npr. pružalaca usluga kao što su agenti za nekretnine, izvođači radova, pravnici itd, koji rade po nalogu klijenta ili podatke dobavljača podusluga angažovanih od strane dobavljača kompanije CA Immo).

Na kojoj pravnoj osnovi se obrađuju vaši podaci o ličnosti?

Ukoliko je obrada vaših podataka o ličnosti u prethodno navedene svrhe neophodna za ispunjenje ugovora, ispunjenje ugovora (čl. 6. stav 1. slovo b) Opšte uredbe o zaštiti podataka) obrazlaže pravni osnov za obradu. Ukoliko se podaci obrađuju u meri koja nadilazi neophodnu za ispunjenje ugovora i ne postoji saglasnost (čl. 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka), pravni osnov za ovu obradu vaših podataka mogu biti eventualno postojeće pravne obaveze (čl. 6. stav 1. slovo c) Opšte uredbe o zaštiti podataka) ili legitimni interes kompanije CA Immo (čl. 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka). Ovakav legitimni interes postoji naročito u izradi statistika prometa, u direktnom reklamiranju, efikasnijem osmišljavanju poslovnih procesa kompanije CA Immo i nezi kontakata sa klijentima.

Kome CA Immo prosleđuje vaše podatke o ličnosti?

CA Immo grupa je organizovana prema matriks modulu, sa centralnim jedinicama u Austriji i Nemačkoj. U okviru CA Immo grupe, podatke o klijentima i dobavljačima dobijaju ona odeljenja ili zaposleni kojima su ista potrebna za ispunjenje ugovornih, zakonskih obaveza, kao i za očuvanje legitimnih interesa (obaveza nadzora, strukture izveštavanja, održavanje mreže).

Povrh toga, CA Immo za svoje ćerke preduzeća ima ugovore o poslovnim aktivnostima u čijem okviru podaci o ličnosti klijenata i dobavljača društava vlasnika nekretnina mogu da se proslede odgovarajućim upravama društava.

Osim toga, CA Immo za svoje ćerke preduzeća ima bazu kontakata u čijim okvirima lični podaci za kontakt klijenata i dobavljača kćerki preduzeća mogu da se proslede odgovarajućim upravama društava.

Na kraju, može da bude potrebno da CA Immo u okviru poslovnog odnosa sa vama mora da prosledi vaše podatke ugovornom partneru ili pružaocu usluga.

Listu kategorija primalaca i informacije o svim prenosima podataka u treće zemlje pronaći ćete [ovde]. One mogu biti situirane unutar, ali i izvan granica Evrope, međutim CA Immo u slučaju prosleđivanja vaših podataka vodi računa da pritom uvek bude obezbeđen evropski standard zaštite podataka.

Kontrole pristupa prostorijama CA Immo, vašim postojećim objektima i građevinama

U koju svrhu se obrađuju vaši podaci o ličnosti?

CA Immo obrađuje podatke o ličnosti (npr. ime, datum, posećene osobe/preduzeća) u okviru kontrola pristupa prostorijama CA Immo, u svrhe obezbeđivanja objekata i zaštite zaposlenih i poslovnih tajni. Nadalje, CA Immo obrađuje podatke o ličnosti (npr. ime, broj lične karte, preduzeće, datum i vreme, fotograija sa identifikacionom kontrolom, video zapisi) u okviru kontrola pristupa građevinama u okviru realizacije projekata nekretnina kompanije CA Immo radi obezbeđivanja objekata, nadzora građevina i za ispunjenje zakona o zapošljavanju stranih državljana.

Na kojoj pravnoj osnovi se obrađuju vaši podaci o ličnosti?

Ukoliko ne postoji posebna saglasnost (čl. 6. stav 1. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka), pravni osnov za ovu obradu vaših podataka mogu biti eventualno postojeće pravne obaveze (čl. 6. stav 1. slovo c) Opše uredbe o zaštiti podataka) ili legitimni interes kompanije CA Immo (čl. 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka). Ovakav legitimni interes postoji naročito u obezbeđivanju objekata i u nadzoru i kontroli pristupa nekretninama i građevinama kompanije CA Immo.

Kome CA Immo prosleđuje vaše podatke o ličnosti?

Podaci se u koncernu razmenjuju samo u meri potrebnoj da menadžmenti društava i tehničko odeljenje mogu da obave operativnu poslovnu aktivnost, kao i na osnovu centralizovanog IT-a i u okviru revizije. Podaci se u slučaju potrebe prosleđuju eksternim pružaocima usluga kao npr. uprava objekata/zgrada, IT/Video-Security-Provider, osiguravajuće kuće, logističari građevine/generalni izvođač radova (u zavisnosti od strukture odvijanja izgradnje), državni organi, pravni zastupnici i notari i sudovi.

Koliko dugo CA Immo čuva vaše podatke o ličnosti?

Ukoliko CA Immo ne podleže zakonskim obavezama čuvanja koji glase drugačije, CA Immo čuva vaše podatke u području nadzora građevine do 12 meseci po završetku izgradnje ili u području kontrola pristupa takođe 12 meseci. Video zapisi se čuvaju maks. 72 sata. Ovaj rok može da se produži u slučajevima ostvarivanja pravnih zahteva.

Koja prava imate u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti?

Opšta uredba o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679) daje vam kao subjektu određena prava o kojima vas informišemo u nastavku. Molimo da imate na umu da se ona međusobno dopunjavaju tako da možete da zahtevate ili ispravljanje, tj. kompletiranje vaših podataka ili njihovo brisanje.

Povlačenje saglasnosti

U slučaju da CA Immo na osnovu saglasnosti (čl. 6. stav 2. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka) čuva i obrađuje vaše podatke o ličnosti, uvek imate pravo da povučete svoju saglasnost. Time se međutim ne menja ništa u pogledu zakonitosti obrade podataka do trenutka povlačenja.

Pravo na informacije

Možete da zahtevate informacije o poreklu, kategorijama, trajanju čuvanja, primaocima, svrsi u koje CA Immo obrađuje vaše podatke o ličnosti i o načinu njihove obrade.

Pravo na ispravljanje i brisanje

Ukoliko CA Immo obrađuje vaše podatke o ličnosti koji su netačni ili nepotpuni, možete da zahtevate njihovo ispravljanje ili kompletiranje. Pored toga, možete da zahtevate brisanje nezakonito obrađenih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Ukoliko je nejasno da li su obrađeni podaci o vašoj ličnosti netačni ili nepotpuni ili se nezakonito obrađuju, možete da zahtevate ograničenje obrade vaših podataka do konačnog pojašnjenja ovih pitanja.

Pravo na prigovor

Čak i kada su vaši podaci o ličnosti tačni i potpuni i CA Immo ih zakonito obrađuje, možete da uložite prigovor na obradu tih podataka. Međutim, to može da se uradi samo u posebnim situacijama koje morate da obrazložite.

Pravo na prenosivost podataka

Vaše podatke o ličnosti koje CA Immo obrađuje, a koje je CA Immo dobila neposredno od vas, možete da dobijete u, od strane CA Immo utvrđenom, mašinski čitljivom formatu ili da naložite kompaniji CA Immo da ove podatke direktno prosledi trećem licu koje ste izabrali, ukoliko ovaj primalac to sa tehničkog aspekta omogući kompaniji CA Immo i ukoliko prenos podataka ne zahteva neprihvatljivi trud ili je u suprotnosti sa zakonskim ili drugim pitanjima poverljivosti od strane CA Immo ili trećih lica.

Pravo na žalbu

Na kraju, imate pravo da kod organa nadležnog za zaštitu podataka uložite žalbu ukoliko smatrate da obrada podataka o ličnosti koje se odnose na vas krši odredbe Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679).

Kome možete da se obratite u vezi ostvarivanja vaših prava subjekta?

Za ostvarivanje prethodno navedenih prava molimo da se pismenim putem (pismo ili e-mail) obratite CA Immo koordinacionom timu za zaštitu podataka (dsb@caimmo.com)

Iako se CA Immo uvek trudi u pogledu zaštite i integriteta vaših podataka, različita mišljenja ne mogu da se isključe. Ukoliko smatrate da CA Immo koristi vaše podatke na nedozvoljen način, možete da se obratite CA Immo koordinacionom timu za zaštitu podataka (dsb@caimmo.com). Osim toga, imate pravo žalbe državnim organima za zaštitu podataka.