Informacije o zaštitu podataka kod procesa apliciranja


Društvo CA Immo kod kog se prijavljujete (u nastavku teksta „CA Immo” ili „mi”) obrađuje vaše podatke o ličnosti u okviru postupka prijave. Ovde ćete naći preduzeća koncerna CA Immo grupe kod kojih možete da se prijavite. Ovom Izjavom o zaštiti podataka vas informišemo o detaljima ove obrade podataka.

Osim ako nije drugačije navedeno u ovim informacijama o zaštiti podataka, mi (ili naši obrađivači) prikupljamo vaše lične podatke direktno od vas i ne dobijamo ih od trećih lica.

Svesni smo važnosti vaših podataka i stoga ih ne prenosimo trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama. Ako ipak u pojedinačnom slučaju dođe do prenosa vaših podataka u neku treću zemlju, to vam izričito saopštavamo u ovoj Informaciji o zaštiti podataka i ujedno vas informišemo o tome koje smo mere preduzeli kako bismo obezbedili potreban nivo zaštite vaših podataka. Vaše podatke ne koristimo za automatizovano donošenje odluke uključujući profilisanje.

1. Obim i svrha obrade podataka

Društvo CA Immo obrađuje vaše lične podatke kako bi izvršio proces prijave.

Te podatke društvo CA Immo obrađuje u okviru različitih postupaka prijave:

 • kada koristite onlajn portal za kandidate društva CA Immo kojeg je postavilo na raspolaganje društvo New Work SE (dostupan preko https://caimmo.jobbase.io/ ili preko vidžeta koji je ugrađen na internet stranici društva CA Immo);
 • kada stupite u kontakt sa društvom CA Immo na neki drugi način, na primer slanjem prijavne dokumentacije putem e-pošte i/ili pošte;
 • kada društvo CA Immo angažuje posrednika pri zapošljavanju koji šalje vaše podatke društvu CA Immo;
 • kada učestvujete u centru za procenu društva CA Immo;
 • kada vam se direktno obrate zaposleni društva CA Immo; ili
 • kada ste nam posredovani u okviru programa myAbility Talent®.

1.1. Opšti podaci

U okviru navedenih postupaka prijave mogu da se pribave sledeći podaci kako bi se obradila prijava za poziciju za koju se prijavljujete:

 • matični podaci kandidata (kao npr. ime, prezime, oslovljavanje, adresa e-pošte, broj telefona, adresa, datum rođenja, državljanstvo);
 • podaci o kvalifikaciji (propratno pismo, motivaciono pismo, biografija, dosadašnji poslovi, stručna kvalifikacija i kompetencije, npr. u obliku projektnih lista, svedočanstava itd.);
 • opšta pitanja tokom prijave (npr. željena plata, otkazni rok itd.);
 • dobrovoljni podaci, kao npr. fotografija na prijavi, ostale informacije koje ste dobrovoljno naveli ili otpremili u svojoj prijavi;
 • dodatna pitanja koja zavise od dotičnog konkursa (npr. vozačka dozvola);
 • komunikacija između vas i društva CA Immo, kao i komentari i ocene koje su sačinjene o vama u okviru procesa prijave;
 • eventualno rezultati testa pri sprovođenju studija slučaja ili sličnih postupaka testiranja (npr. Excel testovi);
 • drugi podaci/druge kategorije podataka, npr. profesionalni podaci koji su javno dostupni, npr. profil na društvenim mrežama kao što su XING ili LinkedIn;
 • posebne kategorije ličnih podataka u skladu sa članom 9. stav 1. GDPR-a, na primer, informacije o zdravlju (npr. invaliditet) ili informacije koje omogućavaju donošenje zaključaka o seksualnoj orijentaciji ili etničkom poreklu ili veri, pod uslovom da to dobrovoljno daju podnosioci zahteva.

Niste obavezni da društvu CA Immo stavite na raspolaganje lične podatke. Međutim, pod određenim okolnostima društvo CA Immo neće biti u mogućnosti da sprovede ili nastavi proces prijave ako željene podatke ne stavite na raspolaganje. 

1.2. Ostale informacije u vezi sa prijavom putem e-pošte i/ili pošte

Ukoliko se prijavljujete putem e-pošte i/ili pošte, dokumentacija koju ste stavili na raspolaganje će biti uvezena u digitalnom obliku u naš onlajn portal za kandidate. Pored toga, podaci koji su navedeni pod tačkom 1.1. će biti obrađeni i društvo CA Immo će ih eventualno ručno dopuniti informacijama koje nam dodatno saopštite u okviru procesa prijave. Dobićete pristup ovom onlajn portalu za kandidate s kojim možete da pregledate prijavnu dokumentaciju i detalje o prijavi.

1.3. Uvoz podataka sa društvenih mreža XING ili LinkedIn pri prijavi

Postoji mogućnost da direktno uvezete svoje podatke iz svog XING ili LinkedIn profila u onlajn portal za kandidate. Pravni osnov za obradu ovih podataka od strane društva CA Immo je naš legitimni interes za pružanje servisa koji ste izričito zahtevali (član 6. stav 1. tačka f) OUZP-a). Ne vrši se prenos podataka društvenim mrežama Xing ili LinkedIn niti se podaci automatizovano uvoze sa društvenih mreža Xing ili LinkedIn ako to iziričito niste zahtevali preko pružene veze.

1.4. Podaci pri uključivanju posrednika pri zapošljavanju

Za odabrane pozicije koje treba da se popune angažujemo posrednika pri zapošljavanju za traženje odgovarajućeg kandidata. Posrednici pri zapošljavanju nam u okviru ovog naloga dostavljaju odgovarajuće profile kandidata. U sledećem koraku društvo CA Immo obavlja razgovore za posao sa odabranim kandidatima kako bi napravilo konačan izbor. Posrednici pri zapošljavanju nastupaju u odabranim procesima traženja kao rukovaoci u smislu OUZP-a. U zavisnosti od postupka prijave, sarađujemo sa različitim posrednicima pri zapošljavanju. Za više informacija o tome sa kojim posrednicima pri zapošljavanju sarađujemo u vašem slučaju, obratite se direktno našem licu za zaštitu podataka (dsb@caimmo.com). Za informacije o obradi vaših podataka koju vrše posrednici pri zapošljavanju, obratite se direktno datom posredniku pri zapošljavanju.

Dokumentacija koju ste stavili na raspolaganje će biti uvezena u naš onlajn portal za kandidate. Pored toga, podaci koje ste stavili na raspolaganje će biti obrađeni i društvo CA Immo će ih eventualno ručno dopuniti. Dobićete pristup ovom onlajn portalu za kandidate s kojim možete da pregledate prijavnu dokumentaciju i detalje o prijavi.

1.5. Ostale informacije u vezi sa direktnim obraćanjem kandidatu

Ukoliko proaktivno i direktno stupimo sa vama u kontakt i skrenemo vam pažnju na otvorenu poziciju, podaci će biti obrađeni čim dobrovoljno dostavite informacije društvu CA Immo (npr. biografiju, motivaciono pismo itd.). Potom će dokumentacija koju ste stavili na raspolaganje biti uvezena u naš onlajn portal za kandidate. Pored toga, podaci koje ste stavili na raspolaganje će biti obrađeni i društvo CA Immo će ih eventualno ručno dopuniti. Dobićete pristup ovom onlajn portalu za kandidate s kojim možete da pregledate prijavnu dokumentaciju i detalje o prijavi.

1.6. Podaci u okviru programa myAbility Talent®

U okviru programa myAbility Talent® pružamo kandidatima sa specijalnim potrebama mogućnosti da provedu jedan radni dan u željenoj profesiji i da potom eventualno završe praksu kod nas. Profile kandidata nam dostavlja društvo myAbility Social Enterprise GmbH koje je samostalni rukovalac u smislu OUZP-a. Za više informacija o obradi vaših podataka koju vrši društvo myAbility Social Enterprise GmbH, obratite se direktno navedenom društvu.

1.7. Obrada podataka o korišćenju onlajn portala za kandidate

U pogledu obrade vaših podataka o korišćenju onlajn portala za kandidate upućujemo na opštu izjavu o zaštiti podataka internet stranice, kao i na dotične napomene o kolačićima.

2. Pravni osnov

Obrada vaših prijavnih podataka vrši se do završetka procesa prijave na osnovu predugovornog odnosa prema članu 6. stav 1. tačka b) OUZP-a.

Po završetku procesa prijave vrši se obrada vaših prijavnih podataka (tačka 1.1 do 1.6) na osnovu našeg legitimnog interesa prema članu 6. stav 1. tačka f) OUZP-a radi dokumentovanja u slučaju odbrane ili ostvarivanja pravnih zahteva.

Pravni osnov za zadržavanje vaših podataka o kandidatu u evidenciji kako bismo vas mogli informisati o eventualnim drugim pozicijama je vaš isključiv pristanak prema članu 6. stav 1. tačka a) OUZP-a. Ovaj pristanak možete u svako doba da povučete bez navođenja razloga tako što zahtevate brisanje svojih podataka preko našeg portala za prijavu ili tako što stupite s nama u kontakt putem e-pošte na dsb@caimmo.com.

3. Rok čuvanja

Vaši prijavni podaci čuvaju se tokom perioda trajanja postupka prijave. Po završetku procesa prijave vaši podaci će se čuvati dodatnih 6 meseci i potom će biti izbrisani, ukoliko niste dali pristanak za zadržavanje vaših podataka u evidenciji.

Ako izričito želite zadržavanje dostavljenih podataka i dokumentacije u evidenciji i direktno date pristanak na našem onlajn portalu za kandidate, podaci će od trenutka vašeg pristanka biti čuvani tokom perioda od još jedne dodatne godine. Najkasnije dve nedelje pre isteka ovog roka ponudićemo vam da produžite period za zadržavanje svojih podataka u evidenciji. Pored toga, u pojedinim slučajevima može da dođe do produženog čuvanja vaših podataka ako je to potrebno radi ostvarivanja, izvršenja ili odbrane pravnih zahteva.

4. Interni primaoci

Na osnovu utvrđene strukture centralizovanog kadrovskog odeljenja u društvu CA Immo, vaše podatke obrađuju društvo CA Immobilien Anlagen AG i društvo CA Immo Deutschland GmbH („HR Group”) kao obrađivači za preduzeće koje je raspisalo poziciju za posao.

U zavisnosti od procesa prijave, lični podaci se takođe mogu obrađivati u okviru CA Immo grupe (na primer na osnovu potencijalnih, generalnih linija izveštavanja o dotičnoj poziciji koja treba da se popuni). Ovde ćete naći spisak preduzeća koncerna CA Immo grupe. Podrobnije informacije možete rado da zatražite na dsb@caimmo.com.

5. Eksterni primaoci

Društvo New Work SE, Strandkai 1, 20457 Hamburg, Nemačka (u nastavku teksta „New Work”) stavlja na raspolaganje naš onlajn portal za kandidate. New Work je zajedno sa nama odgovoran za obradu vaših podataka. Više informacija o zajedničkoj odgovornosti naći ćete ovde.

Sledeće procesore koriste zajednički kontrolori za obradu:

 • New Work Austria XING Kununu onlyfy GmbH, Schottenring 2-6, 1010 Wien, Austrija;
 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luksemburg;
 • Adobe Systems Software Ireland Ltd, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irska;
 • TalentBait GmbH, Hermannstraße 13, c/o WeWork, 20095 Hamburg, Nemačka.

6. Vaša prava

Kao subjekt podataka, imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka:

6.1. Pravo na povlačenje pristanka

Ukoliko vaše podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak. Od prijema vašeg zahteva za povlačenje više nećemo obrađivati vaše podatke. Međutim, povlačenje pristinka ne utiče na zakonitost obrade pre povlačenja pristanka.

6.2. Pravo na pristup

Možete da zahtevate pristup svojim ličnim podacima, naročito o poreklu i o kategorijama obrađenih podataka, o roku čuvanja, o primaocima kojima su vaši podaci otkriveni ili će biti otkriveni, o svrsi i načinu obrade. Na zahtev ćemo vam staviti na raspolaganje kopiju vaših ličnih podataka koje obrađujemo.

Napominjemo da prema članu 4. stav 6. Zakona o zaštiti podataka 2018. nismo dužni da pružimo informacije ako to ugrožava poslovnu ili proizvodnu tajnu odgovornog lica ili trećih lica.

6.3. Pravo na ispravku

U slučaju da obrađujemo vaše lične podatke koji su netačni ili nepotpuni, možete da zahtevate njihovu ispravku ili dopunu, između ostalog davanjem dodatne izjave.

6.4. Pravo na brisanje

Imate pravo da od nas zahtevate brisanje ličnih podataka koji se odnose na vas. Rado ćemo da izbrišemo vaše podatke u meri u kojoj je to zakonski predviđeno (član 17. OUZP-a).

Napominjemo da pravo na brisanje naročito ne postoji ako podatke moramo da obrađujemo radi ispunjenja pravne obaveze ili ostvarivanja, izvršenja ili odbrane pravnih zahteva.

6.5. Pravo na ograničenje obrade

Ako je nejasno da li su vaši lični podaci koji se obrađuju netačni ili nepotpuni ili ako se oni nezakonito obrađuju, onda možete zahtevati da ograničimo upotrebu vaših ličnih podataka.

6.6. Pravo na prigovor

Čak i ako su vaši lični podaci tačni i potpuni i mi ih obrađujemo na zakonitoj osnovi, imate pravo da prigovorite obradi tih podataka u posebnim, pojedinačnim slučajevima uz obrazloženje. Možete takođe da prigovorite ako od nas primate direktne reklame, a ne želite da ih ubuduće više šaljemo.

6.7. Pravo na prenosivost podataka

Ako obrađujemo vaše lične podatke koje ste nam stavili na raspolaganje, pod određenim okolnostima možete zahtevati da vam se te informacije dostave u mašinski čitljivom obliku. Možete takođe da nam date nalog za direktan prenos ovih podataka trećoj strani po vašem izboru, ukoliko je to tehnički izvodivo.

6.8. Pravo na pritužbu

Iako na najbolji mogući način nastojimo da obezbedimo zaštitu i integritet vaših podataka, ne mogu da se isključe različita mišljenja o načinu na koji koristimo vaše podatke. Mišljenja ste da je obrada vaših podataka protivna OUZP-u, onda pored stupanja u kontakt s našim timom za koordinaciju zaštite podataka imate mogućnost da podnesete pritužbu austrijskom telu za zaštitu podataka.

7. Kontakt

Za sva pitanja i prava u vezi sa zaštitom podataka, naročito u vezi sa ostvarivanjem svojih prava, obratite se pismenim putem (putem pisma ili e-pošte)

 • preduzeću CA Immo kod kog se prijavljujete ili direktno
 • našem licu za zaštitu podataka (dsb@caimmo.com).