Informacije o zaštiti podataka u svezi sa video nadzorom


Poslednja izmena: 15.6.2021. godine

Rukovalac je u delovima zemljišta koji podležu kućnom pravu uspostavio video nadzor za određene prostorije i mesta. Spisak odgovarajućih adresa zemljišta naći ćete na popis Rukovaoca (dalje u tekstu „mesto/a pod nadzorom“). 

U okviru ove obrade podataka se obrađuju podaci o ličnosti lica na mestu pod nadzorom. U daljnjem ćete tekstu naći dodatne informacije o toj obradi podataka.

1. RUKOVALAC I KONTAKT

Rukovaoca nadležnog za nadzor odgovarajućeg objekta i za time povezanu obradu podataka o ličnosti naći ćete na popis Rukovaoca (dalje u tekstu „Rukovalac/i“). Sa našim ovlašćenim licem za zaštitu podataka možete da stupite u kontakt preko adrese dsb@caimmo.com.

2. OBUHVAT, SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE PODATAKA 

Rukovalac prikuplja sledeće podatke o ličnosti sa snimkama pomoću video aparata:

  • Slikovni podaci fizičkih lica (izgled, ponašanje), mesto snimke (prostorija, pozicija kamere), registarske oznake vozila
  • Ako se ne radi isključivo o nadzoru u realnom vremenu, osim toga se i prikuplja vreme snimke (datum, vreme, početak/kraj snimke).

Obrada podataka se vrši u jednu od dole navedenih svrha. Konkretnu svrhu video nadzora naći ćete na popis Rukovaoca

  • Obezbeđenje objekata 

Video nadzor se primenjuje za obezbeđenje građevina, podzemnih garaža i ostalih objekata, koji pripadaju Rukovaocu, kako bi se moglo dokumentirati krivična dela ili povrede prava. Pravna osnova obrade podataka je preovlađujući legitimni interes ispunjenja te svrhe (član 6. st. 1. slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka).

  • Kontrola pristupa:

Ukoliko se video nadzor primenjuje od strane vlasnika ili ovlašćenog korisnika u mestu pod nadzorom u svrhu kontrole prava na pristup građevinama, zemljištima i ograničenim područjima, pravna osnova obrade podataka je preovlađujući legitimni interes ispunjenja te svrhe (član 6. st. 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka). 

3. ROK POHRANJIVANJA

Slikovne se snimke opštenito skladište za najviše 72 časa, posle čega se brišu. U pojedinačnim slučajevima može doći do dužeg skladištenja ako su slikovne snimke potrebne za gonjenje povreda zakona, za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili u svrhu zaštite ili obezbeđenja dokaza.

U slučaju nadzora u realnom vremenu se ne skladištu slikovni podaci. Na popis Rukovaoca možete da proverite da li se radi o nadzoru u realnom vremenu.

4. ANALIZA U SLUČAJU POTREBE I PROSLEĐIVANJE PODATAKA 

U slučaju potrebe (gonjenje povreda zakona, uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva ili u svrhu zaštite ili obezbeđenja dokaza), slikovne snimke sastavljene za obezbeđenje objekata se analizuju i pored podataka navedenih u tački 2, sledeći podaci o ličnosti se prikupljaju: identitet fizičkih lica ukoliko se na osnovi snimke može prepoznati, i uloga fizičkog lica (npr. počinilac, žrtva, svedok), ukoliko se na osnovi snimke može prepoznati.

Osim toga gore navedeni podaci u slučaju potrebe (gonjenje povreda zakona, uspostavljanje, ostvarivanje ili odbrana pravnih zahteva ili u svrhu zaštite ili obezbeđenja dokaza) mogu da budu prosleđeni sledećim primaocima ukoliko je to u pojedinačnom slučaju srazmerno i potrebno:

  • nadležni organi odn. nadležni sudovi (za obezbeđenje dokaza u krivičnim predmetima)
  • sudovi (za obezbeđenje dokaza u građanskim pravnim predmetima)
  • osiguranja (isključivo za regulisanje osiguranih slučajeva)

Ukoliko obradu podataka tehnički vrši obrađivač po nalogu Rukovaoca, to je navedeno na popis Rukovaoca.

U slučaju nadzora u realnom vremenu načelno ne dolazi do analize u slučaju potrebe ni do otkrivanja podataka trećim licima. Ukoliko je imenovana firma za obezbeđenje koja nadzire ekrane za nas, to je navedeno na popis Rukovaoca.

5. KOJA PRAVA NA ZAŠTITU PODATAKA IMATE? 

Možete zatražiti informacije posebice o poreklu i o kategorijama podataka koje obrađujemo o Vašoj ličnosti i o Vašem poslovnom predmetu, o trajanju pohranjivanja, o primaocima kojima se Vaši podaci o ličnosti otkrivaju ili su bili otkriveni, o svrsi i o vrsti te obrade. Ako obrađujemo podatke o Vama koji su netačni ili nepotpuni, možete da zahtevate ispravku ili dopunu istih. Možete i da zahtevate brisanje nezakonito obrađenih podataka. Međutim, molimo da primite na znanje da to samo važi za netačne, nepotpune ili nezakonito obrađene podatke. Ako nije jasno da li su Vaši podaci koji se obrađuju netačni, nepotpuni ili da li je njihova obrada nezakonita, možete da zahtevate ograničavanje njihove obrade do konačnog rešenja tog pitanja. Molimo da primite na znanje da se ta prava međusobno dopunjavaju, tako da možete samo da zahtevate ili ispravku odn. dopunu Vaših podataka ili brisanje istih.

Čak i kada su podaci o Vašoj ličnosti tačni i potpuni i zakonito obrađeni sa naše strane, možete da uložite prigovor protiv obrade tih podataka u posebnim slučajevima koje morate obrazložiti.

Ukoliko imate pitanja ili želite da iskoristite jedno od svojih prava, molimo da se obratite našem licu ovlašćenom za zaštitu podataka na adresi dsb@caimmo.com. Iako se trudimo da na najbolji mogući način obezbedimo zaštitu i integritet Vaših podataka, različitosti mišljenja o načinu na koji se koristimo Vašim podacima ne mogu da budu isključene. Ako ste mišljenja da se koristimo Vašim podacima na nedopušteni način, pored obraćanja našem licu ovlašćenom za zaštitu podataka imate i mogućnost da podnesete pritužbu nadležnom organu za zaštitu podataka.