Informacije o zaštiti podataka: Kamere na gradilištima


U koju svrhu se obrađuju vaši podaci o ličnosti?

CA Immo čuva i obrađuje video materijal snimljen kamerama na građevinama kompanije CA Immo, s jedne strane radi zainteresovane javnosti, naročito radi informisanja zakupaca o napredovanju izgradnje, a s druge strane radi kreiranja pojedinačnih slika i izrade filmova sa ubrzanim protokom vremena do kraja projekta (npr. u marketinške svrhe). Snimci kamera na građevinama rade se u gruboj granularnosti/rezoluciji i sa velike udaljenosti, tako da ni lica ni vozila ne mogu da se zumiraju i lako identifikuju.

Na kojoj pravnoj osnovi se obrađuju vaši podaci o ličnosti?

Obrada sledi na osnovu legitimnog interesa CA Immo grupe shodno čl. 6. stav 1. slovo f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Legitimni interes CA Immo je u informisanju zainteresovane javnosti i izradi filmova sa ubrzanim protokom vremena, npr. u marketinške svrhe.

Kome CA Immo prosleđuje vaše podatke o ličnosti?

Podaci se u koncernu razmenjuju samo u meri potrebnoj da menadžmenti društava mogu da obave operativnu poslovnu aktivnost, kao i na osnovu centralizovanog IT-a i u okviru revizije. Podaci se prosleđuju eksternim pružaocima IT usluga (vlasnicima kamera na građevinama), kao i državnim organima, pravnim zastupnicima i notarima i sudovima. Posetioci odgovarajućih internet stranica građevine mogu da vide zaustavljene slike snimljene na svakih sat vremena ili film sa ubrzanim protokom vremena.

Koliko dugo CA Immo čuva vaše podatke o ličnosti?

CA Immo čuva video materijal sa kamera na građevinama do 12 meseci nakon završetka radova.

Koja prava imate u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti?

Opšta uredba o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679) daje vam kao subjektu određena prava o kojima vas informišemo u nastavku. Molimo da imate na umu da se ona međusobno dopunjavaju tako da možete da zahtevate ili ispravljanje, tj. kompletiranje vaših podataka ili njihovo brisanje.

Povlačenje saglasnosti

U slučaju da CA Immo na osnovu saglasnosti (čl. 6. stav 2. slovo a) Opšte uredbe o zaštiti podataka) čuva i obrađuje vaše podatke o ličnosti, uvek imate pravo da povučete svoju saglasnost. Time se međutim ne menja ništa u pogledu zakonitosti obrade podataka do trenutka povlačenja.

Pravo na informacije

Možete da zahtevate informacije o poreklu, kategorijama, trajanju čuvanja, primaocima, svrsi u koje CA Immo obrađuje vaše podatke o ličnosti i o načinu njihove obrade.

Pravo na ispravljanje i brisanje

Ukoliko CA Immo obrađuje vaše podatke o ličnosti koji su netačni ili nepotpuni, možete da zahtevate njihovo ispravljanje ili kompletiranje. Pored toga, možete da zahtevate brisanje nezakonito obrađenih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Ukoliko je nejasno da li su obrađeni podaci o vašoj ličnosti netačni ili nepotpuni ili se nezakonito obrađuju, možete da zahtevate ograničenje obrade vaših podataka do konačnog pojašnjenja ovih pitanja.

Pravo na prigovor

Čak i kada su vaši podaci o ličnosti tačni i potpuni i CA Immo ih zakonito obrađuje, možete da uložite prigovor na obradu tih podataka. Međutim, to može da se uradi samo u posebnim situacijama koje morate da obrazložite.

Pravo na prenosivost podataka

Vaše podatke o ličnosti koje CA Immo obrađuje, a koje je CA Immo dobila neposredno od vas, možete da dobijete u, od strane CA Immo utvrđenom, mašinski čitljivom formatu ili da naložite kompaniji CA Immo da ove podatke direktno prosledi trećem licu koje ste izabrali, ukoliko ovaj primalac to sa tehničkog aspekta omogući kompaniji CA Immo i ukoliko prenos podataka ne zahteva neprihvatljivi trud ili je u suprotnosti sa zakonskim ili drugim pitanjima poverljivosti od strane CA Immo ili trećih lica.

Pravo na žalbu

Na kraju, imate pravo da kod organa nadležnog za zaštitu podataka uložite žalbu ukoliko smatrate da obrada podataka o ličnosti koji se odnose na vas krši odredbe Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679).

Kome možete da se obratite u vezi ostvarivanja vaših prava subjekta?

Za ostvarivanje prethodno navedenih prava molimo da se obratite na sledeću adresu za kontakt: dsb@caimmo.com

Kako možete stupiti u kontakt sa licem zaduženim za zaštitu podataka u CA Immo?

Lice zaduženo za zaštitu podataka u CA Immo možete kontaktirati putem: dsb@caimmo.com