Zum Inhalt springen

Datenschutzinformation Datawarehouse


Datenschutzinformation Datawarehouse|DE

Zu welchem Zweck werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet?

CA Immo speichert, verarbeitet und übermittelt Mieter- und Lieferantendaten sowie Daten von CA Immos internen Sachbearbeitern im Rahmen von Datawarehouse für gruppenweites einheitliches Reporting.

Aufgrund welcher Rechtsgrundlage werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet?

Die Verarbeitung erfolgt aufgrund des berechtigten Interesses von CA Immo gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit f DSGVO. Das berechtigte Interesse von CA Immo liegt darin, konzernübergreifende Portfolioauswertungen zu machen. Mieterdaten werden von CA Immo nur pseudonymisiert weitergeleitet.

An wen gibt CA Immo Ihre personenbezogenen Daten weiter?

Die Daten werden im Konzern nur soweit ausgetauscht, dass Management Gesellschaften die operative Geschäftsbesorgung erledigen können. Zu den internen Empfängern zählt der Aufsichtsrat, der Konzernvorstand, die Fachabteilungen für Kapitalmarktfinanzierungen, Bewertung, Asset & Investment Management und Controlling. Außerdem werden Daten aufgrund der zentralisierten IT und im Zuge der Revision weitergeleitet. Die Daten werden an einen externen IT Dienstleister, Wirtschaftsprüfer, Joint-Venture Partner und WEG Gemeinschaften weitergeleitet. CA Immo hat mit dem externen IT Dienstleister einen Auftragsverarbeitervertrag abgeschlossen, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Mieterdaten werden von CA Immo nur pseudonymisiert weitergeleitet.

Wie lange bewahrt CA Immo Ihre personenbezogenen Daten auf?

CA Immo bewahrt die Daten im Datawarehouse 10 Jahre lang auf.

Welche Rechte haben Sie im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten?

Die Datenschutz-Grundverordnung (EU-VO 2016/679) räumt Ihnen als Betroffene gewisse Rechte ein, auf welche wir Sie im Folgenden hinweisen. Bitte beachten Sie, dass diese einander ergänzen, sodass Sie etwa nur entweder die Berichtigung bzw Vervollständigung Ihrer Daten oder deren Löschung verlangen können.

Widerruf der Zustimmung

Im Falle, dass CA Immo aufgrund von Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) Ihre personenbezogenen Daten speichert und verarbeitet, sind Sie berechtigt, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgten Verarbeitung jedoch nicht berührt.

Recht auf Auskunft

Sie können Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, zum Zweck der zu Ihrer Person von CA Immo verarbeiteten Daten und zur Art ihrer Verarbeitung verlangen.

Recht auf Berichtigung und Löschung

Falls CA Immo Daten zu Ihrer Person verarbeitet, die unrichtig oder unvollständig sind, können Sie deren Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. Sie können weiters die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter Daten verlangen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Ist unklar, ob die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden, so können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen.

Widerspruchsrecht

Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und von CA Immo rechtmäßig verarbeitet werden, können Sie der Verarbeitung dieser Daten widersprechen. Dies aber nur in besonderen, von Ihnen zu begründenden Situationen.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie können die von CA Immo zu Ihrer Person verarbeiteten Daten, die CA Immo selbst von Ihnen erhalten hat, in einem von CA Immo bestimmten, maschinenlesbaren Format erhalten oder CA Immo mit der direkten Übermittlung dieser Daten an einen von Ihnen gewählten Dritten beauftragen, sofern dieser Empfänger CA Immo dies aus technischer Sicht ermöglicht und der Datenübertragung weder ein unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche oder sonstige Verschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitserwägungen seitens CA Immo oder dritter Personen entgegen stehen.

Beschwerderecht

Schließlich sind Sie berechtigt, bei der Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung (EU-VO 2016/679) verstößt.

An wen können Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte wenden?

Zur Geltendmachung der vorgenannten Rechte wenden Sie sich bitte an den folgenden Kontakt: dsbcaimmocom

Wie können Sie Kontakt zum Datenschutzbeauftragten von CA Immo aufnehmen?

Der Datenschutzbeauftragte ist wie folgt zu erreichen: dsbcaimmocom

Informace o ochraně osobních údajů: Datawarehouse|CZ

K jakým účelům jsou zpracovávány Vaše osobní údaje?

CA Immo ukládá, zpracovává a zprostředkovává údaje nájemníku a dodavatelů jakož i údaje interních referentů CA Immos v rámci datawarehouse za účelem jednotného skupinového reportingu.

Na jakém právním základě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracování je prováděno na základě oprávněného zájmu CA Immo dle článku 6 odstavce1 písm f GDPR. Oprávněný zájem CA Immo spočívá ve vyhodnocování portfolií nad rámec koncernu. Údaje o nájemnících předává CA Immo pouze pseudonymizovaně.

Komu předává CA Immo Vaše osobní údaje?

Údaje se v rámci koncernu vyměňují pouze do té míry, aby mohly společnosti managementu vykonávat operativní obstarání obchodů. Mezi interní příjemce se řadí dozorčí rada, představenstvo koncernu, odborné oddělení pro financování kapitálového trhu, hodnocení, asset & investment management a controlling. Kromě toho dochází k předávání údajů v důsledku centralizovaného IT a v průběhu revize. Údaje jsou předávány externím poskytovatelům IT služeb, kontrolorům hospodaření, joint-venture partnerům a společenství vlastníků jednotek. CA Immo uzavřela s externím poskytovatelem IT služeb smlouvu o zpracování zakázky, za účelem zajištění bezpečnosti Vašich údajů.  Údaje o nájemnících předává CA Immo pouze pseudonymizovaně.

Jak dlouho uchovává CA Immo Vaše osobní údaje?

CA Immo uchovává údaje v Datawarehouse po dobu 10 let.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracování Vašich osobních údajů?

Nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679) Vám jako dotčeným poskytuje určitá práva, na která odkazujeme v následujícím textu. Vezměte prosím na vědomí, že se tato vzájemně doplňují, takže můžete požadovat třeba jen buď opravení resp. doplnění Vašich údajů nebo jejich smazání.

Odvolání souhlasu

V případě, že CA Immo na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) ukládá a zpracovává Vaše osobní údaje, jste oprávněni svůj souhlas kdykoliv dovolat. To se však netýká oprávněnosti provedeného zpracování, ke kterému došlo do okamžiku odvolání.

Právo na informace

Můžete zažádat o informace o původu, o kategorii, o době uložení, o příjemcích, o účelu zpracovávaných údajů společností CA Immo o Vaší osobě a o druhu jejich zpracování.

Právo na opravu a smazání

Pokud CA Immo zpracovává údaje o Vaší osobě, které jsou nesprávné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění. Dále můžete požadovat smazání neoprávněně zpracovaných údajů.

Právo na omezení zpracování

V případě, že není jasné, zda jsou údaje zpracovávané k Vaší osobě nesprávné či neúplné nebo zpracované neoprávněně, můžete požadovat omezení zpracování Vašich údajů až do konečného objasnění této otázky.

Právo na odvolání

I pokud jsou údaje k Vaší osobě správné a úplné a společností CA Immo zpracované oprávněně, můžete zpracování těchto údajů odmítnout. Toto lze učinit jen ve zvláštních, Vámi zdůvodněných situacích.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo své osobní údaje zpracovávané společností CA Immo, které společnost CA Immo získala přímo od Vás, obdržet ve strojově čitelném formátu dle volny společnosti CA Immo, nebo pověřit společnost CA Immo přímým předáním těchto údajů Vámi zvolené třetí osobě, pokud to tento příjemce společnosti CA Immo z technického hlediska umožní a pokud přenosu údajů neodporuje nepřiměřená náročnost nebo zákonem uložené či jiné povinnosti mlčenlivosti nebo úvahy o důvěrnosti na straně CA Immo nebo třetích osob.

Právo na podání stížnosti

Konečně jste oprávněni podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů, pakliže jste toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, odporuje nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679).

Na koho se můžete obrátit kvůli uplatnění Vašich práv dotčené osoby?

K uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na následující kontakt: dsbcaimmocom

Jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů firmy CA Immo?

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat následovně: dsbcaimmocom

Informacije o zaštiti podataka: Skladište podataka|HR

U koju se svrhu obrađuju Vaši osobni podaci?

CA Immo pohranjuje, obrađuje i prenosi podatke unajmitelja i dobavljača, kao i podatke CA Immo unutarnjih službenika u okviru skladišta podataka za jedinstveno izvješćivanje širom grupacije.

Po kojoj se pravnoj osnovi obrađuju Vaši osobni podaci?

Obrada se provodi na temelju opravdanog interesa CA Immo-a prema članku 6., stavku 1., točki f) GDPR-a. Opravdani interes CA Immo-a postoji radi izrade vrednovanja portfelja koncerna. Podatke unajmitelja CA Immo prosljeđuje samo pod pseudonimom.

Kome CA Immo prosljeđuje Vaše osobne podatke?

Podaci se unutar koncerna razmjenjuju samo utoliko kako bi društva za upravljanje mogla obavljati operativno pribavljanje poslova. U interne primatelje ubraja se nadzorni odbor, uprava koncerna, stručni odjeli za financiranje kapitalnog tržišta, vrednovanje, upravljanje imovinom i ulaganjima te odjel za kontroling. Osim toga, podaci se prosljeđuju putem centraliziranog IT sustava te tijekom revizije. Podaci se prosljeđuju vanjskom pružatelju IT usluga, revizoru, partneru u zajedničkom pothvatu i udruženju vlasnika stanova (WEG). CA Immo je s vanjskim pružateljem IT usluga sklopio ugovor za obradu podataka radi osiguranja sigurnosti Vaših podataka. Podatke unajmitelja CA Immo prosljeđuje samo pod pseudonimom.

Koliko dugo CA Immo pohranjuje Vaše osobne podatke?

CA Immo pohranjuje podatke u skladištu podataka 10 godina.

Koja prava ostvarujete u vezi obrade Vaših osobnih podataka?

Opća uredba o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679) daje Vam određena prava kao zahvaćenoj strani, na koja ćemo Vam u nastavku ukazati. Molimo da vodite računa o tome da se ona međusobno nadopunjuju, tako da možete zatražiti samo ispravak, tj. dopunu svojih podataka ili brisanje istih.

Opoziv suglasnosti

U slučaju da CA Immo na temelju suglasnosti (članak 6., stavak 1., točka a) GDPR-a) pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke, u bilo koje vrijeme imate pravo na opoziv svoje suglasnosti. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade izvršene do trenutka opoziva.

Pravo na informacije

Možete zatražiti informacije o podrijetlu, kategorijama, trajanju pohrane, primateljima, svrhi i vrsti obrade Vaših osobnih podataka koju vrši CA Immo.

Pravo na ispravak i brisanje

Ako CA Immo obrađuje Vaše osobne podatke koji su neispravni ili nepotpuni, možete zatražiti njihov ispravak ili dopunu. Nadalje, možete zatražiti brisanje nezakonito obrađenih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Ako nije jasno jesu li Vaši obrađeni osobni podaci neispravni, nepotpuni ili nezakonito obrađeni, možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka do konačnog razjašnjenja tog pitanja.

Pravo na proturječnost

Čak i ako su Vaši osobni podaci ispravni, potpuni i CA Immo ih zakonito obrađuje, možete proturječiti obradi tih podataka. No, to je moguće samo u posebnim slučajevima koje morate obrazložiti.

Pravo na prenosivost podataka

Svoje osobne podatke koje je obradio CA Immo, a koje je sam CA Immo primio od Vas u strojno čitljivom obliku, kojeg je odredio CA Immo, izravnim prijenosom tih podataka možete ih prenijeti na treću stranu po Vašem izboru, ako primatelj to CA Immo-u omogući s tehničkog stajališta i ako nepotrebno opterećenje ili zakonske ili druge obveze čuvanja tajne ili povjerljivosti od strane CA Immo ili treće strane ne sprječavaju prijenos.

Pravo na žalbu

U konačnici imate pravo podnijeti žalbu tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se tiču Vas krše Opću uredbu o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679).

Kome se možete obratiti radi ostvarenja svojih prava kao pogođene strane?

Da biste ostvarili gore navedena prava, obratite se na sljedeću adresu: dsbcaimmocom

Kako možete stupiti u kontakt s odgovornom osobom za zaštitu podataka u CA Immo-u?

Odgovorna osoba za zaštitu podataka dostupna je na sljedećoj adresi: dsbcaimmocom

Adatvédelmi tájékoztató: adattárház|HU

Milyen céllal kezeljük személyes adatait?

Konszernszintű, egységes jelentések készítése érdekében a CA Immo adattárházakban tárolja, kezeli és továbbítja a bérlői és beszállítói adatokat, valamint a CA Immo belső ügyintézőinek adatait.

Milyen jogalappal kezeljük személyes adatait?

Az adatok kezelése az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében a CA Immo jogos érdekén alapul. A CA Immo jogos érdeke a konszernszintű portfólió-értékelések készítésében áll. A bérlői adatokat a CA Immo csak álnév alatt továbbítja.

Kinek továbbítja a CA Immo az Ön személyes adatait?

Az adatok konszernen belüli továbbítására csak annak érdekében kerül sor, hogy az alapkezelő társaságok el tudják látni operatív ügyviteli feladataikat. A belső címzettek közé tartozik a felügyelőbizottság, a konszern elnöksége, a tőkepiac-finanszírozási részlegek, az értékelés-, vagyon- és beruházáskezelés, illetve a kontrolling. Ezenkívül az adatok a központi IT-rendszer működése alapján és a felügyeleti tevékenységek során kerülnek továbbításra. Az adatok továbbítása egy külső IT-szolgáltató, könyvvizsgáló, vegyesvállalati partnerek és lakástulajdonosi közösség részére történik. Az adatbiztonság garantálása érdekében a CA Immo adatfeldolgozói szerződést kötött a külső IT-szolgáltatóval. A bérlői adatokat a CA Immo csak álnév alatt továbbítja.

Menny ideig őrzi meg a CA Immo az Ön személyes adatait?

A CA Immo 10 évig őrzi meg az adatokat az adattárházban.

Milyen jogok illetik meg Önt személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan?

Az EU általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) az alábbiakban bemutatott jogokat biztosítja Önnek mint érintettnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelkezések egymás kiegészítései, így Ön csak az adatai helyesbítését, illetve kiegészítését vagy azok törlését kérheti.

A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a CA Immo hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) tárolja és kezeli az Ön személyes adatait, Ön bármikor jogosult a hozzájárulást visszavonni. A visszavonás azonban nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.

Hozzáférési jog

Ön bármikor kérhet felvilágosítást a CA Immonál az Ön személyével kapcsolatosan tárolt adatok forrásáról, kategóriáiról, tárolásának időtartamáról, címzettjeiről, valamint az adatkezelés céljáról és módjáról.

Helyesbítéshez és törléshez való jog

Ha az Ön CA Immo által kezelt személyes adatai tévesek vagy hiányosak, Ön kérheti azok helyesbítését vagy kiegészítését. Kérheti továbbá jogtalanul kezelt adatainak törlését is.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha nem egyértelmű, hogy a személyével kapcsolatosan kezelt adatok tévesek vagy hiányosak-e, vagy az adatkezelés jogtalanul történik-e, a kérdés végleges tisztázásáig kérheti az adatkezelés korlátozását.

A tiltakozáshoz való jog

Ön – különleges és Ön által indokolandó esetekben – akkor is jogosult az adatkezeléssel szemben tiltakozni, ha a személyes adatai helyesek és hiánytalanok, és az adatkezelés a CA Immo részéről jogszerűen történik.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult a CA Immonál az Ön személyével kapcsolatosan kezelt, Ön által megadott adatokat a CA Immo által meghatározott, géppel olvasható formátumban kézhez venni, vagy a CA Immot ezeknek az adatoknak az Ön által megnevezett harmadik fél részére történő továbbításával megbízni, amennyiben a címzett ezt a CA Immo részére technikailag lehetővé teszi, és az adattovábbítást sem ésszerűtlen ráfordítás, sem törvényben előírt vagy a CA Immo vagy harmadik fél részéről fennálló egyéb titoktartási kötelezettség vagy titoktartási szempont nem akadályozza.

A panasztételhez való jog

Ön jogosult továbbá az adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni, ha véleménye szerint az Önt érintő személyes adatok kezelése ellentétes az EU általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) rendelkezéseivel.

Kihez fordulhat az érintettként Önt megillető jogok érvényesítése érdekében?

Az Önt megillető fenti jogok érvényesítése érdekében kérjük, írjon az alábbi címre: dsbcaimmocom.

Hogyan veheti fel a kapcsolatot a CA Immo adatvédelmi tisztviselőjével?

Az adatvédelmi tisztviselővel az alábbi címen veheti fel a kapcsolatot: dsbcaimmocom

Informacja na temat ochrony danych osobowych: hurtownia danych (data warehouse)|PL

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Firma CA Immo gromadzi, przetwarza i przekazuje dane na temat najemców i dostawców oraz dane wewnętrznych referentów firmy CA Immo w ramach hurtowni danych (data warehouse) w celach ujednoliconego, grupowego raportowania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie danych ma miejsce ze względu na uzasadniony interes firmy CA Immo zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Uzasadniony interes firmy CA Immo polega na tym, aby dokonywać analizy portfolio na płaszczyźnie całego koncernu. Dane najemców przekazywane są przez firmę CA Immo tylko w sposób pseudonimizowany.

Komu przekazuje firma CA Immo Państwa dane osobowe?

Następuje wymiana danych w obrębie koncernu tylko w tym zakresie, aby spółki zarządzające mogły prowadzić działalność operacyjną. Do wewnętrznych odbiorców zaliczają się rada nadzorcza, zarząd koncernu, działy specjalistyczne zajmujące się finansowaniem rynku kapitałowego, oceną, zarządzaniem oraz controllingiem aktywami i inwestycjami. Ponadto dane przekazywane są ze względu na scentralizowany system informatyczny oraz w trakcie rewizji. Dane przekazywane są do zewnętrznego usługodawcy w zakresie usług informatycznych, biegłego rewidenta, partnera joint venture oraz wspólnot mieszkaniowych. Firma CA Immo zawarła z zewnętrznym usługodawcą w zakresie usług informatycznych umowę na temat przetwarzania danych przez podmioty przetwarzające. Dane najemców przekazywane są przez firmę CA Immo tylko w sposób pseudonimizowany.

Jak długo firma CA Immo przechowuje Państwa dane osobowe?

Firma CA Immo przechowuje dane osobowe w hurtowni danych (data warehouse) przez okres 10 lat.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (Rozporządzenie UE [EU-VO] 2016/679) przyznaje Państwu pewne prawa jako osobom, których to dotyczy, o których Państwa poniżej informujemy. Proszę zwróćcie Państwo na to uwagę, iż uzupełniają się one wzajemnie, dlatego też mogą Państwo zażądać tylko sprostowania względnie uzupełnienia Państwa danych lub ich usunięcia.

Cofnięcie zgody

W przypadku, jeżeli firma CA Immo gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ustęp 1 litera a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)), przysługuje wówczas Państwu w każdej chwili prawo do cofnięcia wyrażonej przez Państwa zgody. Jednakże nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do momentu cofnięcia.


Prawo dostępu do informacji

Mogą Państwo zażądać udzielenia informacji na temat pochodzenia, kategorii, okresu gromadzenia, odbiorców, wykorzystywania danych przetwarzanych przez firmę CA Immo w odniesieniu do Państwa osoby oraz rodzaju ich przetwarzania.

Prawo do sprostowania i usunięcia

Jeżeli firma CA Immo przetwarza dane na temat Państwa osoby, które są nieprawidłowe lub niepełne, mogą Państwo zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia. Ponadto mogą Państwo zażądać usunięcia bezprawnie przetwarzanych danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeżeli jest to niejasne, czy dane przetwarzane w odniesieniu do Państwa osoby są nieprawidłowe lub niepełne bądź też przetwarzane są w sposób bezprawny, wówczas mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych aż do momentu ostatecznego wyjaśnienia niniejszej kwestii.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Także jeżeli dane odnośnie Państwa osoby są pełne i prawidłowe oraz przetwarzane są przez firmę CA Immo w sposób zgodny z prawem, mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu niniejszych danych. Może to nastąpić jednak tylko w uzasadnionych przez Państwa sytuacjach.

Prawo do przekazywania danych

Mogą Państwo otrzymać dane przetwarzane przez firmę CA Immo w odniesieniu do Państwa osoby, które firma CA Immo otrzymała od samych Państwa, w formacie odczytywalnym maszynowo określonym przez firmę CA Immo, lub zlecić firmie CA Immo bezpośrednie przekazywanie niniejszych danych na rzecz wybranych przez Państwa osób trzecich, jeżeli odbiorca ten umożliwi to firmie CA Immo z punktu widzenia technicznego oraz jeżeli przekazywaniu danych nie stoi na przeszkodzie ze strony firmy CA Immo lub ze strony osób trzecich żadne nadmierne obciążenie, bądź też ustawowe lub inne zobowiązania do zachowania tajemnicy lub zagadnienia dotyczące poufności.

Prawo złożenia zażalenia

Ponadto są Państwo uprawnieni do złożenia zażalenia do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (Rozporządzenie UE [EU-VO] 2016/679).

Do kogo mogą się Państwo zwrócić w celu dochodzenia Państwa praw?

W celu dochodzenia powyżej wymienionych praw mogą Państwo się zwrócić na następujący adres poczty elektronicznej: dsbcaimmocom.

W jaki sposób mogą Państwo nawiązać kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych firmy CA Immo?

Z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: dsbcaimmocom.

Informații privind protecția datelor: Datawarehouse|RO

În ce scop se prelucrează datele dvs. cu caracter personal?

CA Immo stochează, prelucrează și transmite datele chiriașilor și furnizorilor precum și datele referenților interni ai CA Immos din cadrul Datawarehouse pentru raportare unitară la nivelul grupului.

Care este temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal?

Prelucrarea se face în temeiul interesului legitim al CA Immo conform articolului 6 alineat 1 lit. f din RGPD. Interesul legitim al CA Immo constă în realizarea de evaluări ale portofoliului la nivel de intragrup. Datele chiriașilor sunt transmise de către CA Immo doar sub formă de pseudonim.

Cui transmite CA Immo datele dvs. cu caracter personal?

Schimbul de date în cadrul concernului are loc doar în măsura necesară pentru ca societățile de management să poată efectua administrarea operativă. Dintre destinatarii interni fac parte consiliul de supraveghere, comitetul de conducere al concernului, departamentele de specialitate pentru finanțările pieței de capital, evaluare, capital & investiții, management și controlling. Pe lângă aceasta datele sunt transmise în baza sistemului informatic centralizat și în contextul revizuirii. Datele se transmit la un prestator IT extern, la auditori, parteneri Joint-Venture și la asociații ale proprietarilor  de locuințe  [germ. WEG  Gemeinschaften]. Pentru a garanta siguranța datelor CA Immo a încheiat cu prestatorul extern de servicii IT un contract de operator. Datele chiriașilor sunt transmise de către CA Immo doar sub formă de pseudonim.

Cât timp păstrează CA Immo datele dvs. cu caracter personal?

CA Immo păstrează datele la Datawarehouse timp de 10 ani.

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679) vă recunoaște în calitate de persoană vizată anumite drepturi, cu privire la care vă informăm în cele ce urmează. Vă rugăm să luați în considerare că acestea se completează reciproc, astfel încât dvs. puteți să obțineți fie doar rectificarea, respectiv completarea datelor dvs. fie ștergerea acestora.

Retrag erea consimțământului

În cazul în care CA Immo stochează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal în temeiul consimțământului (art. 6 alin. 1 lit. a RGPD), aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul. Totuși prin aceasta nu se aduce atingere legalității prelucrării efectuate până la data retragerii consimțământului.

Dreptul la acces

Puteți să obțineți acces la informații privind sursa, categoriile, perioada stocării, destinatarii, scopul și modalitatea de prelucrare a datelor privind persoana dvs. de către CA IMMO.

Dreptul la rectif icare și șterg ere

În cazul în care CA IMMO prelucrează date cu caracter personal care sunt incorecte sau incomplete, puteți obține rectificarea sau completarea acestora. De asemenea puteți să obțineți ștergerea datelor prelucrate ilegal.

Dreptul la restricționarea prelucrării

În cazul în care nu este clar dacă datele dvs. cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete sau sunt prelucrate ilegal, atunci puteți obține restricționarea prelucrării datelor dvs. până la clarificarea definitivă a acestei chestiuni.

Dreptul la opoziție

Chiar dacă datele privind persoana dvs. sunt corecte și complete și sunt prelucrate legal de către CA IMMO, puteți să vă opuneți prelucrării acestor date. Puteți face însă acest lucru doar în situații speciale, care trebuie justificate de către dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți primi datele dvs. cu caracter personal prelucrate de către CA IMMO, date pe care CA IMMO le-a primit chiar de la dvs., într-un format stabilit de CA IMMO și care poate fi citit automat sau puteți însărcina CA IMMO cu transmiterea directă a acestor date către un terț ales de dvs., dacă acest destinatar face posibilă pentru CA IMMO transmiterea din punct de vedere tehnic și, din partea CA IMMO sau a unor terțe persoane nu i se opune portabilității datelor nicio sarcină nerezonabilă și nici obligații de confidențialitate legale sau de altă natură sau considerații privind confidențialitatea.

Dreptul de a depune o plângere

În final aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de protecție a datelor, dacă sunteți de părere că prelucrarea  datelor cu caracter personal referitoare  la  dvs. încalcă Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679).

Cui vă puteți adresa pentru constatarea drepturilor dvs. de persoană vizată?

Pentru  constatarea drepturilor  dvs.  menționate  anterior  vă  rugăm  să  vă  adresați  la următoarea adresă de contact: dsbcaimmocom.

Cum puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul CA Immo?

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat după cum urmează: dsbcaimmocom