Zum Inhalt springen

Datenschutzinformation Baustellenkameras


Datenschutzinformation Baustellenkameras|DE

Zu welchem Zweck werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet?

CA Immo speichert und verarbeitet Videomaterial aus dem Betrieb von Kameras auf den Baustellen der CA Immo, einerseits um der interessierten Öffentlichkeit, insbesondere Mieter/Mietinteressenten, über den Baufortschritt zu informieren, andererseits um nach Baufertigstellung Einzelbilder zur Erstellung des Zeitraffers bis Projektende (z.B. für Vermarktungszwecke) erstellen zu können. Die Aufnahmen der Baustellenkameras erfolgen in einer groben Granularität/Auflösung und aus großer Entfernung, sodass weder Personen noch Fahrzeuge herangezoomt und damit leicht identifizierbar sind.

Aufgrund welcher Rechtsgrundlage werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet?

Die Verarbeitung erfolgt aufgrund des berechtigten Interesses von CA Immo gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit f DSGVO. Das berechtigte Interesse von CA Immo liegt darin, die interessierte Öffentlichkeit zu informieren und einen Zeitrafferfilm für z.B. Vermarktungszwecke herzustellen.

An wen gibt CA Immo Ihre personenbezogenen Daten weiter?

Die Daten werden im Konzern nur soweit ausgetauscht, dass Management Gesellschaften die operative Geschäftsbesorgung erledigen können, sowie aufgrund der zentralisierten IT und im Zuge der Revision. Die Daten werden an externe IT Dienstleister (Betreiber der Baustellenkamera) sowie ggf. an Behörden, Rechtsvertreter & Notare und Gerichte weitergeleitet. Besucher der jeweiligen Baustellen-Webseite bekommen nur stündliche Standbilder bzw. einen Zeitrafferfilm daraus zu sehen.

Wie lange bewahrt CA Immo Ihre personenbezogenen Daten auf?

CA Immo bewahrt das Videomaterial der Baustellenkameras bis 12 Monate nach Baufertigstellung auf.

Welche Rechte haben Sie im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten?

Die Datenschutz-Grundverordnung (EU-VO 2016/679) räumt Ihnen als Betroffene gewisse Rechte ein, auf welche wir Sie im Folgenden hinweisen. Bitte beachten Sie, dass diese einander ergänzen, sodass Sie etwa nur entweder die Berichtigung bzw Vervollständigung Ihrer Daten oder deren Löschung verlangen können.

Widerruf der Zustimmung

Im Falle, dass CA Immo aufgrund von Einwilligung (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) Ihre personenbezogenen Daten speichert und verarbeitet, sind Sie berechtigt, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgten Verarbeitung jedoch nicht berührt.

Recht auf Auskunft

Sie können Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, zum Zweck der zu Ihrer Person von CA Immo verarbeiteten Daten und zur Art ihrer Verarbeitung verlangen.

Recht auf Berichtigung und Löschung

Falls CA Immo Daten zu Ihrer Person verarbeitet, die unrichtig oder unvollständig sind, können Sie deren Berichtigung oder Vervollständigung verlangen. Sie können weiters die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter Daten verlangen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Ist unklar, ob die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig verarbeitet werden, so können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten bis zur endgültigen Klärung dieser Frage verlangen.

Widerspruchsrecht

Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und von CA Immo rechtmäßig verarbeitet werden, können Sie der Verarbeitung dieser Daten widersprechen. Dies aber nur in besonderen, von Ihnen zu begründenden Situationen.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie können die von CA Immo zu Ihrer Person verarbeiteten Daten, die CA Immo selbst von Ihnen erhalten hat, in einem von CA Immo bestimmten, maschinenlesbaren Format erhalten oder CA Immo mit der direkten Übermittlung dieser Daten an einen von Ihnen gewählten Dritten beauftragen, sofern dieser Empfänger CA Immo dies aus technischer Sicht ermöglicht und der Datenübertragung weder ein unvertretbarer Aufwand noch gesetzliche oder sonstige Verschwiegenheitspflichten oder Vertraulichkeitserwägungen seitens CA Immo oder dritter Personen entgegen stehen.

Beschwerderecht

Schließlich sind Sie berechtigt, bei der Datenschutzbehörde Beschwerde einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Datenschutz-Grundverordnung (EU-VO 2016/679) verstößt.

An wen können Sie sich zur Geltendmachung Ihrer Betroffenenrechte wenden?

Zur Geltendmachung der vorgenannten Rechte wenden Sie sich bitte an den folgenden Kontakt: dsbcaimmocom

Wie können Sie Kontakt zum Datenschutzbeauftragten von CA Immo aufnehmen?

Der Datenschutzbeauftragte ist wie folgt zu erreichen: dsbcaimmocom

Informace k ochraně osobních údajů: Kamery na staveništi|CZ

K jakému účelu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Firma CA Immo ukládá a zpracovává videomateriál z provozu kamer na staveništích CA Immo, aby na jedné straně mohla informovat zájemce z řad veřejnosti, především nájemníky/zájemce o pronájem o postupu stavby, na straně druhé k účelu vytvoření časosběrného filmu z jednotlivých snímků po dokončení stavby (např. pro účely marketingu). Záznam kamer na staveništi probíhá v hrubém rozlišení a z velké vzdálenosti, tak aby nebylo možné napřibližovat osoby ani vozidla za účelem jejich snadné identifikace.

Na základě jakého právního základu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu firmy CA Immo podle článku 6 odstavec 1 písm. f GDPR. Oprávněným zájmem firmy CA Immo je záměr informovat zájemce z řad veřejnosti a vytvořit časosběrný film např. pro účely marketingu.

Komu firma CA Immo předává Vaše osobní údaje?

Údaje jsou v rámci koncernu vyměňovány pouze do té míry, aby management společností mohl vykonávat operativní obstarání věci, jakož i na základě centralizovaného IT a v rámci revize. Údaje jsou předávány externím poskytovatelům IT služeb (provozovatel kamer na staveništi) či případně úřadům, právním zástupcům a notářům a soudům. Návštěvníci příslušné internetové stránky staveniště z toho vidí pouze hodinové fotografické snímky resp. ze snímků vytvořený časosběrný film.

Jak dlouho uchovává firma CA Immo Vaše osobní údaje?

CA Immo uchovává videomateriál z kamer na staveništi maximálně po dobu 12 měsíců po dokončení stavby.

Jaká práva Vám náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Obecná směrnice o ochraně osobních údajů (EU nařízení 2016/679) Vám jako dotčené osobě vyhrazuje jistá práva, o kterých Vás níže informujeme. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva se navzájem doplňují, tudíž můžete požadovat buď pouze opravu resp. doplnění Vašich údajů, nebo jejich smazání. (EU-VO 2016/679)

Odvolání souhlasu

Pokud firma CA Immo ukládá a zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tím však není dotčena právoplatnost zpracování provedeného do doby odvolání.

Právo na informaci

Můžete požadovat informace k původu, kategoriím, k době uchovávání, k příjemcům, k účelům Vašich osobních údajů zpracovávaných firmou CA Immo a ke způsobu jejich zpracování.

Právo na opravu a smazání

Pokud firma CA Immo zpracovává údaje k Vaší osobě, které jsou nesprávné nebo nekompletní, můžete požadovat jejich opravu nebo doplnění, dále můžete požadovat smazání protiprávně zpracovávaných údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud není jasné, zda jsou zpracovávané údaje k Vaší osobě nesprávné nebo nekompletní, nebo zda jsou protiprávně zpracovávané, pak můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů do definitivního objasnění této otázky.

Právo na nesouhlas

I když jsou údaje k Vaší osobě správné a kompletní a jsou firmou CA Immo zpracovávány v souladu s legislativou, můžete se zpracováním těchto údajů nesouhlasit. To je však možné pouze ve výjimečných a Vámi odůvodněných situacích.

Právo na přenosnost údajů

Své osobní údaje zpracovávané firmou CA Immo a které firma CA Immo získala od Vás osobně, můžete obdržet ve strojově čitelném formátu zvoleném firmou CA Immo, popřípadě můžete firmu CA Immo pověřit přímým přenosem těchto údajů Vámi zvolené třetí osobě, pokud to tento příjemce firmě CA Immo technicky umožní a pokud přenosu údajů neodporují nepřiměřené náklady či zákonné nebo jiné povinnosti mlčenlivosti či možnost důvěrnosti ze strany firmy CA Immo nebo vůči třetím osobám.

Právo na stížnost

A konečně máte také právo podat na úřadě pro ochranu osobních údajů stížnost, pakliže jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů není v souladu s evropských nařízením o ochraně osobních údajů (EU nařízení 2016/679).

Na koho se můžete obrátit ohledně uplatnění svých práv jako dotčené osoby?

Pro uplatnění výše uvedených práv se prosím obraťte na následující kontakt: dsbcaimmocom

Jak můžete kontaktovat osobu pověřenou ochranou osobních údajů u firmy CA Immo?

Osobu pověřenou ochranou osobních údajů můžete kontaktovat následovně: dsbcaimmocom

Informacije o zaštiti podataka: Kamere na gradilištima|HR

U koju se svrhu obrađuju Vaši osobni podaci?

CA Immo pohranjuje i obrađuje video materijal snimljen kamerama na CA Immo gradilištima, s jedne strane radi obavještavanja zainteresirane javnosti, posebice unajmitelja/potencijalnih unajmitelja, o napretku izgradnje, a s druge strane radi pojedinačnih slika, kako bi po završetku projekta bilo moguće izraditi ubrzanu snimku (npr. u marketinške svrhe). Snimke kamera s gradilišta zrnate su/niske razlučivosti i snimane iz velike daljine, tako da ni osobe ni vozila nisu uvećana te ih nije moguće lako identificirati.

Po kojoj se pravnoj osnovi obrađuju Vaši osobni podaci?

Obrada se provodi u skladu s opravdanim interesom CA Immo prema članku 6., stavku 1., točki f) GDPR-a. Opravdani interes CA Immo-a je informirati zainteresiranu javnost i izraditi ubrzanu snimku u npr. marketinške svrhe.

Kome CA Immo prosljeđuje Vaše osobne podatke?

Podaci se unutar koncerna razmjenjuju samo utoliko kako bi društva za upravljanje moglo obavljati operativno pribavljanje poslova, temeljem centraliziranog IT sustava te tijekom revizije. Podaci se prosljeđuju vanjskim pružateljima IT usluga (rukovatelji kamere na gradilištu) kao i, ako je primjenjivo, nadležnim tijelima, pravnim zastupnicima i bilježnicima te sudovima. Posjetitelji određene stranice gradilišta mogu vidjeti samo satne fotografije stanja tj. ubrzanu snimku izrađenu od fotografija.

Koliko dugo CA Immo pohranjuje Vaše osobne podatke?

CA Immo pohranjuje video materijal kamera s gradilišta do 12 mjeseci nakon završetka gradnje.

Koja prava ostvarujete u vezi obrade Vaših osobnih podataka?

Opća uredba o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679) daje Vam određena prava kao zahvaćenoj strani, na koja ćemo Vam u nastavku ukazati. Molimo da vodite računa o tome da se ona međusobno nadopunjuju, tako da možete zatražiti samo ispravak, tj. dopunu svojih podataka ili brisanje istih.

Opoziv suglasnosti

U slučaju da CA Immo na temelju suglasnosti (članak 6., stavak 1., točka a) GDPR-a) pohranjuje i obrađuje Vaše osobne podatke, u bilo koje vrijeme imate pravo na opoziv svoje suglasnosti. Međutim, to ne utječe na zakonitost obrade izvršene do trenutka opoziva.

Pravo na informacije

Možete zatražiti informacije o podrijetlu, kategorijama, trajanju pohrane, primateljima, svrhi i vrsti obrade Vaših osobnih podataka koju vrši CA Immo.

Pravo na ispravak i brisanje

Ako CA Immo obrađuje Vaše osobne podatke koji su neispravni ili nepotpuni, možete zatražiti njihov ispravak ili dopunu. Nadalje, možete zatražiti brisanje nezakonito obrađenih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Ako nije jasno jesu li Vaši obrađeni osobni podaci neispravni, nepotpuni ili nezakonito obrađeni, možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka do konačnog razjašnjenja tog pitanja.

Pravo na proturječnost

Čak i ako su Vaši osobni podaci ispravni, potpuni i CA Immo ih zakonito obrađuje, možete proturječiti obradi tih podataka. No, to je moguće samo u posebnim slučajevima koje morate obrazložiti.

Pravo na prenosivost podataka

Svoje osobne podatke koje je obradio CA Immo, a koje je sam CA Immo primio od Vas u strojno čitljivom obliku, kojeg je odredio CA Immo, izravnim prijenosom tih podataka možete ih prenijeti na treću stranu po Vašem izboru, ako primatelj to CA Immo-u omogući s tehničkog stajališta i ako nepotrebno opterećenje ili zakonske ili druge obveze čuvanja tajne ili povjerljivosti od strane CA Immo ili treće strane ne sprječavaju prijenos.

Pravo na žalbu

U konačnici imate pravo podnijeti žalbu tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se tiču Vas krše Opću uredbu o zaštiti podataka (EU-VO 2016/679).

Kome se možete obratiti radi ostvarenja svojih prava kao pogođene strane?

Da biste ostvarili gore navedena prava, obratite se na sljedeću adresu: dsbcaimmocom

Kako možete stupiti u kontakt s odgovornom osobom za zaštitu podataka u CA Immo-u?

Odgovorna osoba za zaštitu podataka dostupna je na sljedećoj adresi: dsbcaimmocom

Adatvédelmi információk: Az építkezési helyszíneken elhelyezett kamerák|HU

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A CA Immo tárolja és kezeli az építkezési helyszíneken található kamerák által készített felvételeket, melynek célja egyrészt a bérlők / bérlés iránt érdeklődők tájékoztatása az építkezés állásáról, másrészt pedig, hogy az építkezés befejezését követően állóképeket készíthessen time-lapse felvételekhez (pl. marketing-célból). Az építkezési helyszíneken lévő kamerák képei szemcsés/durva felbontásúak és nagy távolságról készülnek, így sem a személyek, sem pedig a járművek sem nagyíthatók, ezáltal pedig nem azonosíthatók könnyen.

Milyen jogi alap teszi lehetővé a személyes adatok kezelését?

Az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) 6. cikkely 1. bekezdésének f pontja alapján történik. A CA Immo jogos érdeke, hogy tájékoztassa az érdeklődőket és time-lapse felvételt készítsen pl. marketing-célból.

Kinek továbbítja a CA Immo személyes adatait?

Az adatokat a vállalatcsoporton belül csak olyan mértékig cserélik egymással, ameddig az az alapkezelő társaságok illetve a központi IT részleg számára az operatív ügyvitel biztosítása illetve az ellenőrzés érdekében szükséges. Az adatokat külső IT-szolgáltatóknak (az építési helyszínen lévő kamerák kezelőinek) és szükség esetén a hatóságoknak, jogi képviselőknek, közjegyzőknek és bíróságoknak továbbítják. Az adott építkezési helyszín honlapját felkereső látogatók csak állóképet ill. egy time-lapse felvételt láthatnak.

Meddig tárolja a CA Immo személyes adatait?

A CA Immo az építkezés helyszínén elhelyezett kamerák felvételeit az építkezés befejezését követő 12 hónapig tárolja.

Milyen jogok illetik meg Önt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban?

Az általános adatvédelmi rendelet (2016/679 sz. EU-rendelet) bizonyos jogokat biztosít Önnek mint érintettnek, melyeket az alábbiakban ismertetünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek kiegészítik egymást, így egyidejűleg csak az adatok javítását vagy befejezését, illetve törlését kérheti.

A hozzájárulás visszavonása

Abban az esetben, ha a CA Immo az Ön hozzájárulása alapján (ÁAR 6. cikkely 1. bekezdés a pont) tárolja és kezeli az Ön személyes adatait, jogában áll a hozzájárulást bármikor visszavonni. Ez azonban nem érinti az adatok visszavonás időpontjáig történő kezelésének jogszerűségét.

A tájékoztatáshoz való jog

Jogában áll tájékoztatást kérni az Önnel kapcsolatban a CA Immo által kezelt személyes adatok származási helyéről, kategóriáiról, a tárolás időtartamáról, címzettjeiről, illetve a feldolgozás módjáról.

A helyesbítéshez és törléshez való jog

Amennyiben a CA Immo által kezelt személyes adatok helytelenek vagy hiányosak, kérheti azok helyesbítését vagy kiegészítését. Kérheti továbbá a jogtalanul kezelt adatok törlését is.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ha nem tisztázott, hogy az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok helytelenek vagy hiányosak-e illetve azok feldolgozása jogszerűtlen-e, kérheti az adatkezelés korlátozását az ügy tisztázásáig.

Tiltakozási jog

Amennyiben az Önszemélyével kapcsolatban a CA Immo által kezelt adatok helyesek és teljes körűek, valamint az adatkezelés jogszerű, akkor is jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. Erre azonban csak kivételes esetekben van lehetőség, Önnek pedig meg kell ezt indokolnia.

Az adatok továbbításához való jog

Jogában áll megkapni a CA Immo által Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatokat géppel olvasható formában illetve utasíthatja a CA Immo vállalatot, hogy ezeket az adatokat az Ön által kijelölt harmadik fél részére közvetlenül továbbítsa, amennyiben ez a CA Immo részéről műszaki szempontból lehetséges, és az adatok továbbítása sem a CA Immo, sem pedig a harmadik fél részéről nem jár ésszerűtlen kiadással illetve törvényi vagy egyéb titoktartási kötelezettséggel vagy bizalmassági megfontolásokkal.

Fellebbezési jog

Végezetül Ön jogosult panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz, ha úgy gondolja, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása az Általános Adatvédelmi Szabályzat (2016/679. sz. EU-rendelet) megsértésével történik.

Kihez fordulhat az Önt megillető jogok érvényesítésével kapcsolatban?

A fent ismertetett jogok érvényesítésével kapcsolatban írjon a dsbcaimmocom címre.

Hogyan tudom felvenni a kapcsolatot a CA Immo adatvédelmi tisztviselőjével?

A CA Immo adatvédelmi tisztviselője a dsbcaimmocom címen érhető el.

Informacja o ochronie danych osobowych: Kamery na placach budowy|PL

W jakim celu przetwarza się Państwa dane osobowe?

CA Immo przechowuje i przetwarza nagrania wideo z kamer z placów budowy CA Immo, z jednej strony w celu podania do publicznej wiadomości, w szczególności najemcom/zainteresowanym najmem, informacji o postępie budowy, z drugiej strony w celu utworzenia, po zakończeniu budowy, filmu poklatkowego z poszczególnych zdjęć aż do zakończenia projektu (np. w celach marketingowych). Nagrania z kamer z placów budowy są robione z dużą ziarnistością/rozdzielczością i z dużej odległości, tak aby ani ludzie, ani pojazdy nie były przybliżane, a zatem łatwe do zidentyfikowania.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Przetwarzanie odbywa się w oparciu o uzasadnione interesy CA Immo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem CA Immo jest poinformowanie zainteresowanych i dostarczenie filmu poklatkowego np. do celów marketingowych.

Komu CA IMMO udostępnia Państwa dane osobowe?

Dane wymienia się w Grupie tylko w takim zakresie, aby spółki zarządzające mogły załatwiać sprawy operacyjne, a także z uwagi na scentralizowane IT oraz w trakcie przeglądu. Dane są przekazywane zewnętrznym dostawcom usług informatycznych (operator kamery z placu budowy) oraz, w razie potrzeby, władzom, przedstawicielom prawnym oraz notariuszom i sądom. Odwiedzjący odpowiednią stronę internetową placu budowy otrzymują do obejrzenia jedynie cogodzinne kadry ew. film z ujęciami przyspieszonymi.

Jak długo CA IMMO przechowuje Państwa dane osobowe?

CA Immo przechowuje materiał wideo z kamer z placów budowy do 12 miesięcy po zakończeniu budowy.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych?

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) przyznaje Państwu jako osobie zainteresowanej określone prawa, na które wskazuje się poniżej. Należy pamiętać, że są one komplementarne, można więc zażądać albo korekty lub uzupełnienia swoich danych, albo ich usunięcia.

Cofnięcie zgody

W przypadku, gdy firma CA IMMO zapisuje i przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo co wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do daty wycofania zgody.

Prawo do informacji

Mogą Państwo zażądać informacji o pochodzeniu, kategoriach, czasie przechowywania, odbiorcach, celu danych osobowych przetwarzanych przez firmę CA IMMO i rodzaju ich przetwarzania.

Prawo do korekty lub usunięcia

Jeśli firma CA IMMO przetwarza dane osobowe, które są nieprawidłowe lub niekompletne, można zażądać ich korekty lub uzupełnienia. Można również zażądać usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Jeśli nie jest jasne, czy przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe, niepełne lub przetwarzane niegodnie z prawem, można zażądać ograniczenia przetwarzania danych do czasu ostatecznego wyjaśnienia tej kwestii.

Prawo do sprzeciwu

Nawet gdy Państwa dane osobowe są prawidłowe i kompletne, i przetwarzane przez firmę CA IMMO zgodnie z prawem, mogą Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Dotyczy to jednak wyjątkowych, uzasadnionych przez Państwa przypadków.

Prawo do przenoszalności

Mogą Państwo otrzymywać od firmy CA Immo przetwarzane przez nią dane osobowe dotyczące Państwa osoby, jakie firma CA Immo osobiście od Państwa otrzymała, w określonej przez firmę CA Immo formie odczytu maszynowego lub polecić firmie CA Immo bezpośrednie przesłanie takich informacji do wybranej przez siebie strony trzeciej, jeśli będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia i jeśli przesyłanie danych nie jest sprzeczne z jakimikolwiek nieuzasadnionymi wydatkami lub z prawnym lub innego rodzaju obowiązkiem zachowania poufności ze strony firmy CA Immo lub stron trzecich.

Prawo do skargi

Wreszcie, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679).

Do kogo można się zwrócić w celu dochodzenia swoich praw?

W celu dochodzenia powyższych praw należy zwrócić się na następujący adres: dsbcaimmocom

Jak skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych firmy CA Immo?

Z inspektorem ds. ochrony danych można skontaktować się, pisząc na następujący adres: dsbcaimmocom

Informare privind protecţia datelor: camere video de şantier|RO

În ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

CA Immo stochează şi prelucrează materialul video înregistrat cu camerele de pe şantierele CA Immo pe de o parte pentru a informa opinia publică interesată, în special chiriaşii/ potenţialii chiriaşi asupra stadiului construcţiei, iar pe de altă parte pentru ca după finalizarea construcţiei să poată selecta imagini individuale pentru filmul-rezumat al proiectului (de ex. în scopuri de marketing). Filmarea cu camerele video de pe şantier se realizează cu o granularitate/ rezoluţie grosolană şi de la mare distanţă, fără prim-planuri cu persoane sau vehicule care să permită identificarea acestora.

 

Pe ce bază legală sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea se efectuează în baza interesului legitim al CA Immo conform art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecţia datelor. Interesul legitim al CA Immo constă în informarea opiniei publice interesate şi în realizarea unui film-rezumat de ex. în scopuri de marketing.

Cui transmite CA Immo datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele sunt circulate în cadrul concernului numai în măsura în care sunt necesare managementului societăţilor pentru realizarea sarcinilor antreprenoriale curente precum şi în cadrul IT-ului centralizat şi în cadrul reviziei. Datele sunt transmise operatorilor IT externi (operatorii camerelor video de şantier) precum şi către autorităţi, reprezentanţi legali + notari şi instanţe judecătoreşti. Vizitatorii website-ului respectiv de şantier nu au acces decât la imagini individuale executate în ritm orar, respectiv la un film-rezumat alcătuit din acestea.

Cât timp păstrează CA Immo datele dumneavoastră cu caracter personal?

CA Immo păstrează materialul video al camerelor de pe şantier pe o durată de până la 12 luni după finalizarea construcţiei.

Ce drepturi aveți legat de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

Conform Regulamentului general privind protecţia datelor (Regulamentul UE 2016/679), în calitatea dumneavoastră de persoană vizată beneficiaţi de anumite drepturi asupra cărora vă atragem atenţia în cele ce urmează. Vă rugăm să aveţi în vedere că acestea se completează între ele, astfel că nu puteţi solicita decât fie corectarea sau completarea datelor dumneavoastră, fie ştergerea lor.

Revocarea consimţământului

În cazul în care CA Immo stochează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe bază de consimţământ (art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul general privind protecţia datelor) aveţi oricând dreptul de a revoca acest consimţământ. Aceasta nu aduce însă atingere legalităţii prelucrării efectuate până la momentul revocării.

Dreptul la informare

Puteţi solicita informări în legătură cu provenienţa, categoriile şi durata de stocare a datelor, cu destinatarii, cu scopul prelucrării datelor dumneavoastră de către CA Immo şi cu modul de prelucrare a acestora.

Dreptul la corectură şi la ştergere

Atunci când CA Immo prelucrează date referitoare la persoana dumneavoastră, iar acestea sunt eronate sau incomplete, puteţi solicita corectarea sau completarea acestora. Puteţi solicita de asemenea ştergerea datelor prelucrate în mod ilegal.

Dreptul la limitarea prelucrării

În cazul în care nu este limpede dacă datele prelucrate în legătură cu persoana dumneavoastră sunt eronate, incomplete sau prelucrate în mod ilegal, puteţi solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră să fie îngrădită până la clarificarea definitivă a chestiunii.

Dreptul la obiecţie

Puteţi obiecta împotriva prelucrării datelor dumneavoastră inclusiv atunci când ele sunt corecte şi complete, iar prelucrarea de către CA Immo se efectuează în mod legal. Acest drept vă revine însă numai în situaţii deosebite, pe care trebuie să le justificaţi.

Dreptul la transmisibilitatea datelor

Aveţi posibilitatea de a primi datele prelucrate de către CA Immo în legătură cu persoana dumneavoastră, date primite de CA Immo iniţial de la dumneavoastră, într-un format cu citire automată stabilit de către CA Immo, sau puteţi însărcina pe CA Immo cu transmiterea directă a acestor date către un terţ la alegerea dumneavoastră, în măsura în care acest destinatar oferă lui CA Immo posibilitatea tehnică în acest sens şi dacă transferul datelor nu presupune cheltuieli exagerate şi nu încalcă obligaţii sau considerente de confidenţialitate legale sau de altă natură din partea lui CA Immo sau a unor terţe persoane.

Dreptul la plângere

În ultimă instanţă aveţi dreptul de a depune plângere la Oficiul pentru Protecţia Datelor atunci când în opinia dumneavoastră prelucrarea datelor dumneavoastră cu date personal încalcă Regulamentul general privind protecţia datelor (Regulamentul UE 2016/679).

Cui vă puteţi adresa pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată?

Vă rugăm ca pentru exercitarea drepturilor enunţate mai sus să apelaţi la următoarea adresă de contact: dsbcaimmocom

Cum puteţi stabili legătura cu însărcinatul cu protecţia datelor de la CA Immo?

Însărcinatul cu protecţia datelor poate fi contactat la: dsbcaimmocom