Skip navigation

CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.
sídlo: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 79263, IČ: 262 01 739

Upozornění

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele a obsah i s přílohami a kopiemi vymažte ze svého systému. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, není povoleno tento e-mail jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. Jakékoliv názory či postoje dle tohoto e-mailu jsou výlučně názory a postoje jeho autora a nemusí nutně představovat názory či postoje CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (registrační číslo FN 75895 zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni) a/nebo osob s ní personálně či majetkově propojených (dále společně jen „odesílatel“).

Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy nebo její zpoždění vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu. Odesílatel této zprávy podnikl opatření proti tomu, aby tato zpráva nebo její přílohy byly nakaženy počítačovými viry, přesto je na adresátovi, aby se před otevřením emailu ujistil, že e-mail neobsahuje počítačový virus. Odesílatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou škodu způsobenou adresátovi počítačovým virem přeneseným touto e-mailovou komunikací. Odesílatel si vyhrazuje právo monitorovat e-mailovou komunikaci procházející její sítí.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání, vyhrazuje si odesílatel tohoto e-mailu právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu. Obsahuje-li tento e-mail nabídku, odesílatel vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou. Příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech. Není-li sjednáno jinak, nepředstavují tzv. Head of Terms či obdobné dokumenty vyhotovované za účelem stanovení budoucích podmínek nájemního či jiného vztahu pro odesílatele právně závazné jednání a tyto rovněž nezakládají předsmluvní odpovědnost odesílatele. Fyzická osoba, která odesílá tento e-mail, informuje, že není oprávněna uzavírat za odesílatele, žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byla písemně zmocněna nebo písemně pověřena a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy, nebo v případě, kdy odesílatel příjemci výslovně potvrdí, že k takovému uzavírání smlouvy je oprávněna. Pokud odesílatel příjemci výslovně nepotvrdí emailem jinak, lze jakoukoliv smlouvu jménem odesílatele uzavřít pouze písemně.

 

Seznam propojených osob CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.

 

4P - Immo. Praha s.r.o.

CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.

RCP Alfa, s.r.o.

RCP Amazon, s.r.o.

RCP Beta, s.r.o.

RCP Delta, s.r.o.

RCP Gama, s.r.o.

RCP ISC, s.r.o.

RCP Zeta, s.r.o.

Visionary Prague, s.r.o. 


CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.
seat: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
registred seat : Municipal Court in Prague, section C, file 79263, ID: 262 01 739

Disclaimer

This email and any and all documents attached hereto may be confidential and are addressed exclusively to its addressees. Should you receive this email by mistake, please kindly inform the sender and remove the content of this email including its attachments and copies of its from your system. In the case you are not the addressee of this email, any use of this email, its distribution, reproduction or publishing is prohibited. Any views or opinions expressed herein are solely those of the author and do not necessarily represent those of CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft (registration no. FN 75895 k registered at Commercial Court Vienna) and/or persons related to it by means of personal or interest connection (jointly the “sender”).

The sender shall not be liable for any errors or loss of content of this email or its delay due to the communication via email. The sender has taken steps to ensure that this communication and any attachments to it are free of computer viruses, however, recipients are still responsible for ensuring that it is virus free before opening it. The sender accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this communication. The sender reserves the right to monitor all e-mail communications passing through its networks.

In the case this email forms a part of business negotiation, the sender of this email reserves the right to terminate the negotiation regarding the conclusion of a contract anytime for any reason or without a reason. Should this email include an offer, the sender excludes the acceptance of the offer by the recipient with amendments or deviations. The respective contract shall be concluded only upon the explicit agreement on any and all aspects of the contract. Unless agreed otherwise, the so-called Heads of Terms or similar documents specifying future lease or other terms do not represent any legally binding act for the Company or its clients and do not establish any pre-contractual liability of the sender. The natural person sending this email informs that it is not entitled to conclude on behalf of the sender any contracts safe for the cases in which he/she was so empowered or entitled in writing and such empowerment or power of attorney were presented to the recipient of this email or to the person represented by such recipient, or in the case in which the sender explicitly confirms to the recipient that it is entitled to such conclusion of the contract. Unless the sender confirms otherwise by email, any contract may be concluded in writing by the sender.

 

List of CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o. related entities

 

4P - Immo. Praha s.r.o.

CA Immo Real Estate Management Czech Republic s.r.o.

RCP Alfa, s.r.o.

RCP Amazon, s.r.o.

RCP Beta, s.r.o.

RCP Delta, s.r.o.

RCP Gama, s.r.o.

RCP ISC, s.r.o.

RCP Zeta, s.r.o.

Visionary Prague, s.r.o.