Zum Inhalt springen

Datenschutzerklärung | CA Immo


Wie verwendet CA Immo Ihre personenbezogenen Daten? 

CA Immo benötigt Ihre Daten zur gegenseitigen Vertragserfüllung, dh zur Begründung, Erfüllung und Beendigung Ihrer an CA Immo erteilten Aufträge, zur Abnahme von Ihnen erbrachter Leistungen, aber auch zur Fakturierung, zur geschäftsbezogenen Buchhaltung und Archivierung sowie für die der Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und der CA Immo immanenten Begleitprozesse, wie etwa Leistungsnachbesserungen oder begleitende Betreuungsmaßnahmen. Da es für all diese Zwecke notwendig ist, dass CA Immo Ihre Daten verarbeitet, begründet die Vertragserfüllung und – sofern Daten über das zur Vertragserfüllung notwendige Maß hinausgehend verarbeitet werden und keine gesonderte Zustimmungserklärung vorliegt – gegebenenfalls vorliegende rechtliche Verpflichtungen oder das berechtigte Interesse von CA Immo an diesen Datenverarbeitungen die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten. Ein solches berechtigtes Interesse kann z.B. in der Erstellung von Umsatzstatistiken oder der Direktwerbung liegen. 

Es kann notwendig sein, dass CA Immo im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit Ihnen Ihre Daten an Vertragspartner oder an Dienstleister weitergeben muss. Eine Auflistung der Kategorien von Empfängern und Angaben zu etwaigen Datentransfers in Drittländer finden Sie [hier]. Diese können innerhalb und auch außerhalb Europas situiert sein, jedoch trägt CA Immo bei Weitergabe Ihrer Daten außerhalb Europas dafür Sorge, dass hierbei stets die europäischen Datenschutzstandards gewahrt bleiben. Übermittlungen an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen nationaler Rechtsvorschriften.

Wie lange bewahrt CA Immo Ihre Daten auf? 

Grundsätzlich bewahrt CA Immo Ihre Daten für die Dauer der Vertragserfüllung auf. Darüber hinaus ist CA Immo vielfältigen Aufbewahrungspflichten unterworfen, gemäß der CA Immo Daten zu Ihrer Person und zum Vertragsverhältnis auch über die Vertragsbeendigung hinausgehend aufzubewahren hat, wie dies etwa aufgrund der unternehmensrechtlichen Aufbewahrungsfristen der Fall ist, und CA Immo bewahrt Ihre Daten auf solange die Geltendmachung von Rechtsansprüchen aus dem Geschäftsverhältnis mit Ihnen möglich ist.

Ihre Rechte zur Verarbeitung Ihrer Daten:   

Die EU-Datenschutzgrundverordnung räumt Ihnen als Betroffenen eine Reihe von Rechten ein. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Rechte: 

 • Sie können Auskunft zur Herkunft, zu den Kategorien, zur Speicherdauer, zu den Empfängern, zum Zweck der zu Ihrer Person von uns verarbeiteten Daten und zur Art ihrer Verarbeitung verlangen. 
 • Falls CA Immo Daten zu Ihrer Person verarbeitet, die unrichtig oder unvollständig sind, so können Sie deren Berichtigung oder Vervollständigung verlangen.
 • Unter bestimmten Umständen dürfen Sie die Löschung ihrer Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen. 
 • Auch wenn die Daten zu Ihrer Person richtig und vollständig sind und von CA Immo rechtmäßig verarbeitet werden, können Sie der Verarbeitung dieser Daten widersprechen. Dies aber nur in besonderen, von Ihnen zu begründenden Situationen.
 • Per 25.05.2018 können Sie die von CA Immo zu Ihrer Person verarbeiteten Daten, die CA Immo von Ihnen selbst erhalten hat, in einem von ihr bestimmten, maschinenlesbaren Format erhalten oder CA Immo mit der direkten Übermittlung dieser Daten an einen von Ihnen gewählten Dritten beauftragen.
 • Sofern CA Immo Ihre Daten auf Basis einer von Ihnen erteilten datenschutzrechtlichen Zustimmung erhalten hat und verarbeitet, können Sie diese Zustimmung jederzeit mit der Konsequenz widerrufen, dass CA Immo Ihre Daten ab Erhalt des Zustimmungswiderrufs nicht mehr für die in der Zustimmung ausgewiesenen Zwecke verarbeitet.

In all diesen Fällen werden Sie ersucht, CA Immo zu kontaktieren.

Auch wenn CA Immo stets um Schutz und Integrität Ihrer Daten bemüht ist, können Meinungsverschiedenheiten nicht ausgeschlossen werden. Sind Sie der Ansicht, dass CA Immo Ihre Daten nicht in zulässiger Weise verwendet, so können Sie sich an das CA Immo Datenschutz-Koordinationsteam (dsbcaimmocom) zu wenden. Außerdem steht Ihnen das Recht auf Beschwerdeerhebung bei der Datenschutzbehörde offen.

So kontaktieren Sie uns:

Bitte kontaktieren Sie das CA Immo Datenschutz-Koordinationsteam (dsbcaimmocom) zu Ihren datenschutzrechtlichen Fragen und Anliegen. 

 

Ochronie prywatności|PL

W jaki sposób spółka CA Immo wykorzystuje Pana/Pani dane osobowe? 

Pana/Pani dane są potrzebne spółce CA Immo w celu wzajemnego wykonania umowy, tj. w celu zawarcia, realizacji i wykonywania zawartych przez Pana/Panią umów z CA Immo, akceptacji usług, a także w celu wystawiania faktur, księgowania i archiwizowania, oraz do dodatkowych procesów, które są właściwe dla łączącego Pana/Panią stosunku z CA Immo, jak np. zmiana treści usług lub środków wsparcia. Wszystkie ww. cele wymagają od spółki CA Immo przetwarzania Pana/Pani danych, w związku z czym wykonywanie umowy oraz – jeśli dane przetwarzane są poza zakresem niezbędnym do wykonania umowy i jednocześnie brak jest odrębnego oświadczenia o udzieleniu zgody – ewentualnie obowiązki ustawowe lub uzasadniony interes CA Immo związany z takim przetwarzaniem danych stanowi podstawę prawną przetwarzania danych. Takim uzasadnionym interesem może być np. sporządzanie statystyk sprzedażowych lub marketing bezpośredni. 

W ramach nawiązanego z Panem/Panią stosunku spółka CA Immo może mieć potrzebę przekazania Pana/Pani danych kontrahentom lub dostawcom usług. Listę kategorii odbiorców wraz z informacjami na temat transferów danych do państw trzecich można znaleźć  [tutaj]. Chociaż odbiorcy ci mogą znajdować się w Europie lub poza jej terytorium, spółka CA Immo dba o przestrzeganie europejskich standardów w zakresie ochrony prywatności danych przy każdorazowym przekazywaniu danych poza terytorium Europy. Dane przekazywane są wyłącznie instytucjom i władzom rządowym zgodnie z prawem krajowym. 

Jak długo spółka CA Immo będzie przechowywać Pana/Pani dane?

Zasadniczo CA Immo będzie przechowywać Pana/Pani dane przez okres wykonywania umowy. Ponadto CA Immo podlega licznym obowiązkom w zakresie prowadzenia rejestrów, w ramach których musi przechowywać Pana/Pani dane osobowe oraz dane dotyczące stosunku umownego, nawet po zakończeniu umowy, przez okres retencji wymagany np. przez przepisy branżowe. Spółka CA Immo będzie przechowywać Pana/Pani dane przez okres, w jakim można dochodzić roszczeń z tytułu nawiązanego z Panem/Panią stosunku.

Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych:

Unijne ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych przyznaje Panu/Pani – jako podmiotowi danych – szereg uprawnień. Należą do nich w szczególności:

 • Prawo do żądania informacji o pochodzeniu, kategoriach, okresie retencji, odbiorcach, celu przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także o rodzaju ich przetwarzania.
 • Jeśli przetwarzane przez CA Immo dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje Panu/Pani prawo do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia.
 • W niektórych okolicznościach może Pan/Pani zażądać usunięcia Pana/Pani danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Nawet jeśli Pana/Pani dane osobowe są poprawne i kompletne i są przetwarzane przez CA Immo zgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Jest to jednak możliwe wyłącznie w szczególnych sytuacjach, które wymagają przedstawienia przez Pana/Panią uzasadnienia.
 • Od 25 maja 2018 r. będzie Pan/Pani mieć możliwość otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez CA Immo, które przekazał/-a Pan/Pani spółce CA Immo bezpośrednio, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, określonym przez CA Immo, lub zwrócenia się do spółki CA Immo z wnioskiem o bezpośrednie przesłanie tych danych wybranej przez Pana/Panią osobie trzeciej.
 • W przypadku gdy spółka CA Immo otrzymała i przetwarza Pana/Pani dane na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody w zakresie przepisów o ochronie prywatności może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać taką zgodę. W przypadku wycofania przez Pana/Panią zgody spółka CA Immo zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w celach określonych w Pana/Pani zgodzie z dniem otrzymania oświadczenia o wycofaniu zgody.

We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach prosimy o kontakt ze spółką CA Immo.

Chociaż CA Immo zawsze dokłada starań, aby zapewnić ochronę i integralność Pana/Pani danych, wykluczenie sporów jest niemożliwe. Jeśli Pana/Pani zdaniem spółka CA Immo nie wykorzystuje Pana/Pani danych w dopuszczalny sposób prosimy o kontakt z Zespołem ds. zgodności z przepisami w CA Immo (dsbcaimmocom). Ma Pan/Pani również prawo wnieść w dowolnym momencie skargę do właściwego organu ochrony danych.

Kontakt z nami

W przypadku pytań i kwestii dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z Zespołem ds. zgodności z przepisami w CA Immo (dsbcaimmocom).

Prohlášení o ochraně osobních údajů |CZ

Jak používá CA Immo vaše osobní údaje?

CA Immo potřebuje Vaše údaje pro vzájemné plnění vyplývající ze smlouvy, tzn.   pro vznik, plnění a dokončení zakázek a smluv s CA Immo, pro převzetí Vámi poskytnutých plnění, ale i pro fakturaci, účetnictví a archivaci související s podnikáním a pro doprovodné procesy týkající se obchodního vztahu mezi Vámi a CA Immo, jako např. oprava/přepracování poskytnutého plnění. Pro tyto účely je nutné, aby CA Immo zpracovávala Vaše údaje.  V rámci plnění smlouvy – pokud budou zpracovávány údaje překračující míru nutnou pro plnění smlouvy a současně není poskytnuto žádné zvláštní prohlášení o souhlasu – je právní základ pro zpracování dat určen příslušnými právními povinnostmi nebo  oprávněným zájmem CA Immo pro zpracovnání dat. Takovýto oprávněný zájem může být např. sestavování statistik obratu nebo direct marketing. 

Může nastat situace, v rámci obchodního vztahu s Vámi,  že CA Immo bude muset poskytnout Vaše údaje  smluvním partnerům nebo poskytovatelům služeb. Seznam kategorií příjemců a údaje o případném přenosu údajů do třetích zemí naleznete [zde]. Tyto země mohou ležet v Evropě i mimo ni, CA Immo však při poskytování Vašich údajů mimo Evropu dbá na to, aby byly v těchto zemích vždy dodržovány evropské standardy ochrany osobních údajů. Poskytování údajů státním organizacím a úřadům probíhá jen v souladu s   národními právními předpisy.

Jak dlouho CA Immo uchovává Vaše údaje? 

CA Immo uchovává Vaše údaje po dobu plnění smlouvy. CA Immo je dále povinna dodržovat další povinnosti, podle nichž je nutné uchovávat údaje o Vaší osobě a o smluvním vztahu i po ukončení smlouvy, a to v rámci lhůt podle právní úpravy pro podnikatelskou sféru; například CA Immo bude uchovávat data po dobu, po kterou je možné uplatňovat právní nároky z obchodního vztahu s Vámi.

Vaše práva ohledně zpracování Vašich údajů:

Nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) Vám jako  osobě dotčené poskytuje řadu práv. Jedná se zde především o tato práva: 

 • Můžete požadovat informace o původu, kategoriích, době uložení, příjemcích, účelu údajů, které o Vaší osobě zpracováváme, a o způsobu jejich zpracování. 
 • Pokud CA Immo zpracovává údaje o Vaší osobě, které jsou nesprávné nebo neúplné, můžete požadovat jejich opravu či doplnění.
 • Za určitých okolností smíte požadovat smazání Vašich údajů nebo omezení zpracování vašich údajů.
 • I pokud jsou údaje o Vaší osobě správné a úplné a CA Immo je zpracovává legitimně, můžete se zpracováním těchto údajů nesouhlasit. To je možné jen ve zvláštních a Vámi odůvodněných případech.
 • Od 25. 05. 2018 můžete získat údaje, které od Vás CA Immo obdržela a dále o Vaší osobě zpracovává, ve strojově čitelném formátu, nebo pověřit CA Immo poskytnutím těchto údajů přímo třetí straně dle Vašeho výběru.
 • Pokud CA Immo obdržela a zpracovává Vaše údaje na základě Vámi poskytnutého souhlasu se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Po obdržení odvolání tohoto souhlasu nebude CA Immo  Vaše údaje dále zpracovávat pro účely uvedenými v souhlasu.

Ve všech těchto případech se, prosím, obraťte na koordinační tým CA Immo
(dsbcaimmocom).

CA Immo se vždy snaží o ochranu a integritu Vašich údajů. Pokud se však domníváte, že CA Immo nepoužívá Vaše údaje přípustným způsobem, můžete se obrátit na koordinační tým pro ochranu osobních údajů CA Immo (dsbcaimmocom).

Kromě toho máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Pokud budete mít dotazy nebo žádosti ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte, prosím, koordinační tým pro ochranu dat CA Immo (dsbcaimmocom).

Declarație pentru protecția datelor|RO

Cum utilizează CA Immo datele dumneavoastră personale? 

CA Immo are nevoie de datele dumneavoastră personale pentru îndeplinirea reciprocă a contractului, ceea ce înseamnă pentru constituirea, îndeplinirea şi finalizarea comenzilor formulate de dumneavoastră către CA Immo, pentru recepţia prestaţiilor efectuate de dumneavoastră, dar şi pentru facturare, pentru gestiunea contabilă şi arhivarea aferente operaţiunilor derulate, precum şi pentru procesele accesorii imanente asociate raportului comercial dintre dumneavoastră şi CA Immo, de exemplu pentru perfecţionări ale prestaţiilor sau pentru măsuri suplimentare de coordonare. Având în vedere că, pentru realizarea tuturor acestor scopuri, este necesar ca CA Immo să prelucreze datele dumneavoastră, executarea contractului şi – în măsura în care sunt prelucrate date care depăşesc limitele necesare pentru executarea contractului şi în contextul în care nu este disponibil un acord distinct – eventualele obligaţii legale aplicabile sau interesul justificat al CA Immo cu privire la aceste prelucrări de date, justifică temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. Un astfel de interes justificat poate fi reprezentat de exemplu de elaborarea de statistici de vânzări sau de publicitatea directă. 

Poate apărea necesitatea ca CA Immo, în cadrul raportului comercial cu dumneavoastră, să transmită datele dumneavoastră către parteneri contractuali sau către prestatori de servicii. Puteţi consulta o listă a categoriilor de destinatari şi a informaţiilor cu privire la eventuale transferuri de date din statele terţe [aici]. Aceştia pot fi situaţi în Europa şi în afara acesteia, însă CA Immo se asigură, la comunicarea datelor dumneavoastră în afara Europei, că vor fi respectate în acest context în toate situaţiile standardele europene în domeniul protecţiei datelor. Comunicările către structurile de stat şi către autorităţi se realizează numai în temeiul prevederilor legale naţionale. 

Cât timp stochează CA Immo datele dumneavoastră? 

În principiu, CA Immo stochează datele dumneavoastră pentru durata executării contractului. În mod suplimentar, CA Immo trebuie să respecte obligaţii variate de arhivare, în baza cărora CA Immo are obligaţia de a arhiva datele cu privire la persoana dumneavoastră şi la raportul contractual şi după încetarea contractului, în sensul prevăzut de exemplu de termenele de arhivare stabilite în cadrul normelor privind societăţile comerciale, iar CA Immo stochează datele dumneavoastră cât timp este posibilă invocarea drepturilor legale în baza raportului comercial cu dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră:

Regulamentul UE de bază privind protecţia datelor vă acordă dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, o serie de drepturi. În acest sens este vorba în special despre următoarele drepturi: 

 • Dispuneţi de posibilitatea de a solicita informaţii cu privire la provenienţa, categoriile, durata de stocare, la destinatarii, la scopul datelor dumneavoastră personale prelucrate de noi şi la modalitatea de prelucrare a acestora. 
 • În situaţia în care CA Immo prelucrează date personale ale dumneavoastră incorecte sau incomplete, dispuneţi de posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea acestora.
 • În anumite împrejurări sunteţi autorizat să solicitaţi radierea datelor dumneavoastră sau limitarea prelucrării acestora. 
 • Şi dacă datele cu privire la persoana dumneavoastră sunt corecte şi complete şi dacă acestea sunt prelucrate legal de către CA Immo, dispuneţi de posibilitatea de a contesta prelucrarea acestor date. Această posibilitate este disponibilă însă numai în situaţii speciale, care trebuie motivate de dumneavoastră.
 • Începând cu data de 25.05.2018 dispuneţi de posibilitatea de a recepţiona datele dumneavoastră personale prelucrate de către CA Immo, primite de către aceasta chiar de la dumneavoastră, într-un format definit de către CA IMMO, care să permită citirea electronică sau de a mandata CA Immo să transmită în mod direct aceste date către un terţ selectat de dumneavoastră.
 • În măsura în care CA Immo a recepţionat şi prelucrează datele dumneavoastră în baza unui acord exprimat de dumneavoastră în sensul normelor privind protecţia datelor, dispuneţi de posibilitatea de a revoca în orice moment acest acord, cu consecinţa că CA Immo nu va mai prelucra datele dumneavoastră în scopurile prevăzute în cadrul acordului de la momentul recepţionării revocării acordului.

În toate aceste situaţii vi se solicită să contactaţi CA Immo. 

Deşi CA Immo depune permanent eforturi pentru a asigura protecţia şi integritatea datelor dumneavoastră, nu poate fi exclusă apariţia de divergenţe de opinie. În cazul în care apreciaţi că CA Immo utilizează datele dumneavoastră într-o modalitate neautorizată, puteţi lua legătura cu echipa de coordonare în domeniul protecţiei datelor din cadrul CA Immo  (dsbcaimmocom). În mod suplimentar, dispuneţi de dreptul de a formula plângere la autoritatea responsabilă pentru protecţia datelor.

Iată cum ne puteţi contacta

Vă rugăm să contactaţi echipa responsabilă pentru coordonarea în domeniul protecţiei datelor din cadrul CA Immo  (dsbcaimmocom) cu privire la întrebările dumneavoastră şi la aspectele legale în domeniul protecţiei datelor. 

Adatvédelmi|HU

Hogyan használja fel a CA Immo az Ön személyi adatait? 

A CA Immo-nak az Ön adataira a kölcsönös szerződés-teljesítéshez, azaz az Ön által a CA Immo-nak adott megbízások megalapozásához, teljesítéséhez és befejezéséhez, az Ön által teljesített szolgáltatások átvételéhez, de a számlázáshoz, az üzleti vonatkozású könyveléshez és archiváláshoz, valamint az Ön és a CA Immo közötti immanens kísérő folyamatokhoz, mint pl. a teljesítés utólagos javításához, vagy kísérő gondozási intézkedésekhez is szüksége van. Miután mindezen célokhoz szükséges az, hogy a CA Immo az Ön adatait feldolgozza, a szerződés-teljesítés és – amennyiben a szerződés-teljesítéshez szükségesen túlmenő mértékben kerülnek adatok feldolgozásra és külön hozzájárulási nyilatkozat nem áll rendelkezésre – adott esetben rendelkezésre álló jogi kötelezettségek, vagy a CA Immo ezen adatfeldolgozáshoz kapcsolódó jogos érdeke teremtik meg a jogalapot az Ön adatainak feldolgozásához. Ilyen jogos érdek lehet pl. forgalmi statisztikák, vagy közvetlen hirdetés létrehozása. 

Szükséges lehet, hogy a CA Immo az Önnel fennálló üzleti kapcsolat keretében az Ön adatait tovább kell, hogy adja szerződéses partnereinek, vagy szolgáltatóknak. Az adatfogadók kategóriáinak felsorolását és esetleges harmadik országban lévő adatátvitelek adatait [itt] találja. Ezek lehetnek Európában, vagy Európán kívül, azonban a CA Immo az Ön adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő továbbadásánál gondot fordít arra, hogy emellett mindig megőrizve maradjanak az európai adatvédelmi szabványok. Állami szervekhez és hatóságokhoz történő továbbítás csak a nemzeti jogszabályoknak megfelelően történik. 

Mennyi ideig őrzi meg a CA Immo az Ön adatait?

Alapvetően a CA Immo az Ön adatait a szerződés teljesítésének idejére őrzi meg. Ezen túlmenően a CA Immo-t sokoldalú megőrzési kötelezettségek terhelik, amelyek szerint a CA Immo-nak az Ön személyére és a szerződéses viszonyra vonatkozó adatokat a szerződéses viszony lejártán túlmenően is meg kell őriznie, amint az esetleg vállalkozási jogi megőrzési határidő esetben fennáll és a CA Immo az Ön adatait addig őrzi meg, ameddig az Önnel létesült üzleti kapcsolatból adódóan jogkövetelések érvényesíthetők.

Az Ön jogai az Ön adatainak feldolgozásával kapcsolatban

Az EU-adatvédelmi rendelet Önnek, mint érintettnek számos jogot biztosít. Ennek kapcsán különösen a következő jogokról van szó: 

 • Ön kérhet tájékoztatást az általunk az Ön személyét illetően feldolgozott adatok származásáról, kategóriáiról, tárolási idejéről, fogadóiról, céljáról, valamint ezek feldolgozási módjáról. 
 • Ha a CA Immo az Ön személyét illetően olyan adatokat dolgoz fel, amelyek helytelenek, vagy hiányosak, Ön kérheti azok helyesbítését, vagy kiegészítését.
 • Bizonyos körülmények esetén Ön kérheti adatainak törlését, vagy az Ön adatai feldolgozásának korlátozását. 
 • Még ha az Ön személyét illető adatok helyesek és teljes körűek és a CA Immo azokat jogszerűen dolgozza is fel, Ön ellenvetéssel élhet ezen adatok feldolgozásával Ez azonban csak különleges, az Ön részéről indokolást igénylő helyzetekben történhet.
 • 2018.05.25-től Ön megkaphatja a CA Immo-tól az általa feldolgozott, az Ön személyét illető, a CA Immo által Öntől magától megkapott adatokat egy Ön által meghatározott gépi olvasható formátumban, vagy megbízhatja a CA Immo-t ezen adatok közvetlenül egy Ön által kiválasztott harmadik félnek való továbbításával.
 • Amennyiben a CA Immo az Ön adatait egy Ön által megadott adatvédelmi jogi hozzájárulás alapján kapta meg és dolgozza fel, Ön bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást azzal a következménnyel, hogy a CA Immo a visszavonás kézhez vételét követően már nem dolgozza fel a hozzájárulásban megadott célokhoz.

Mindezen esetekben kérjük Önt, lépjen kapcsolatba CA Immo-val.

Annak ellenére, hogy a CA Immo állandóan azon fáradozik, hogy az Ön adatait védje és azok integritását megőrizze, nem zárhatók ki véleményeltérések. Ha Önnek az a véleménye, hogy a CA Immo az Ön adatait nem megengedhető módon dolgozza fel, fordulhat a CA Immo adatvédelmi koordinációs teamhez (dsb@caimmo.com). Ezenkívül az Ön számára fennáll az a jog is, hogy panaszt emeljen az adatvédelmi hatóságnál.

Így léphet velünk kapcsolatba

Kérjük, forduljon a CA Immo adatvédelmi koordinációs team-hez (dsb@caimmo.com) az Ön adatvédelmi jogi kérdéseivel és.